12. posiedzenie Sejmu


Na 12. posiedzeniu Sejmu posłowie wysłuchają rządowego projektu wprowadzającego dozór elektroniczny, projektu PO o kwocie wolnej od podatku i trzech projektów Nowoczesnej.

            Minister sprawiedliwości przedstawi projekt zmian w kodeksie karnym – chce przywrócenia systemu dozoru elektronicznego (SDE) jako kary pozbawienia wolności.

            Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt ustawy zwiększającej kwotę wolną od podatku z obecnych 3091 zł do 8000 zł. Autorzy propozycji podkreślają jej podobieństwo do projektu wniesionego przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie. – W związku z tym, że obecnie nie toczą się prace nad żadnym projektem regulującym tę kwestię, Platforma Obywatelska przygotowała własny projekt, który realizuje zalecenia Trybunału Konstytucyjnego – powiedział na konferencji prasowej poseł sprawozdawca Jan Garbiec.  

            Projekt PO, w przeciwieństwie do prezydenckiego, zakłada coroczną waloryzację kwoty wolnej od podatku. W 2016 r. ustawa wprost określiłaby kwotę zmniejszającą podatek. W następnych latach jej wysokość byłaby powiązana ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług podawanych przez GUS. – Projekt [prezydencki] nie zawiera bardzo ważnego warunku wpisanego w uzasadnieniu wyroku TK, a mianowicie – nie zawiera mechanizmu dotyczącego waloryzacji kwoty wolnej od podatku. W istocie projekt prezydencki jest również projektem niekonstytucyjnym, bo nie realizującym tego warunku. Nasz projekt zawiera mechanizm waloryzujący, oparty o wskaźnik inflacji – zaznaczył Grabiec.

            Samorządy mają otrzymywać rekompensaty w związku ze zmniejszeniem ich dochodów po podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Ich udział w podatku PIT zostałby podniesiony proporcjonalnie dla każdego z typów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę wynikającą ze straty będącej efektem większej kwoty wolnej.

            Posłowie w pierwszym czytaniu wysłuchają projektu zmian w ustawie o partiach politycznych i kodeksie wyborczym autorstwa posłów Nowoczesnej. Projekt zakłada zmniejszenie finansowania partii z budżetu państwa minimum o połowę w stosunku do obecnych wydatków. Wysokość subwencji ma być uzależniona od wyniku wyborczego partii w ostatnich wyborach parlamentarnych, wysokości środków pozyskanych przez partię ze źródeł innych niż publiczne oraz prawidłowego rozliczenia całego budżetu partii za zeszły rok zgodnie ze zdefiniowanymi standardami.

            Drugi projekt autorstwa Nowoczesnej dotyczy zmian w kodeksie wyborczym i ustawach regulujących ogłaszanie referendów. Znosi on zakaz prowadzenia kampanii wyborczej i referendalnej (tzw. cisza wyborcza) w dniu poprzedzającym oraz w dniu wyborów i referendów poza lokalami, w których odbywa się głosowanie.

            Projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych, proponowany przez posłów Nowoczesnej zakłada, że związkowcy powinni wykonywać swoją działalność w czasie wolnym od pracy. Ta podejmowana w godzinach pracy byłaby nieodpłatna.

            To wojewodowie, a nie jak dotąd koła łowieckie, będą decydować o wysokości odszkodowań za szkody łowieckie. Projekt zmian w prawie łowieckim zaproponowali posłowie PiS.

            Marszałek sejmu Marek Kuchciński (PiS) przedstawi projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

            źródło: Mamprawowiedzieć.pl