13. posiedzenie Sejmu


Sejm RP wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek prób ustanawiania unijnych stałych mechanizmów alokacji uchodźców czy imigrantów – to projekt uchwały, którą posłowie mogą przyjąć na 13. posiedzeniu (9–11 marca).

Sejmowa komisja do spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła dwa poselskie projekty uchwał dotyczących polityki imigracyjnej Polski i unijnych zobowiązań. W sprawozdaniu komisja rekomenduje posłom przyjęcie jednej uchwały, która mówi, że Sejm negatywnie ocenia decyzję Rady Unii Europejskiej z 22 września 2015 r. w sprawie relokacji 120 tys. uchodźców oraz poparcie w głosowaniu na forum Rady przez ówczesny rząd PO-PSL tej decyzji, „wbrew stanowisku pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii”.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego materiały pirotechniczne (np. petardy) będą musiały spełniać podwyższone wymogi bezpieczeństwa. Ich producenci zostaną zobowiązani do informowania kupujących o zasadach bezpiecznego używania produktów. Każda petarda – i inne materiały wybuchowe – będzie musiała mieć numer rejestracyjny, aby możliwe było ustalenie producenta. Za niespełnianie tych wymogów, które wynikają z nowych przepisów unijnych, będą nakładane kary finansowe.

Posłowie będą pracować nad zwalczaniem wyłudzenia unijnych dopłat przez bezprawnych użytkowników ziemi wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (np. działki po zlikwidowanych PGR-ach). Jeśli ustawa wejdzie w życie, rolnik ubiegający się o dopłaty będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający prawo do jej obrabiania np. umowę dzierżawy.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawi sprawozdanie z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2014 r. Pokazuje ono, że od 2010 r. liczba żłobków wzrosła prawie czterokrotnie: w 2010 r. było ich 511, a w 2014 już 2493. Opieką w żłobkach jest objętych 7 proc. dzieci w wieku poniżej 3. roku życia (2,6 proc. w 2010 r.).

Przedstawiciel Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN wygłosi sprawozdanie o stanie języka polskiego w dokumentach używanych w obrocie konsumenckim np. ulotkach lekarstw, instrukcjach obsługi, umowach telekomunikacyjnych. Według językoznawców dokumenty tego typu są pisane niezrozumiale, zbyt długimi zdaniami i z użyciem skomplikowanych terminów.

Źródło: MamPrawoWiedziec.pl