15. posiedzenie Sejmu


Podczas 15 posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. Instytutem Pamięci Narodowej, Kartą Polaka, Kodeksem pracy, prawem łowieckim, regulaminem Sejmu i funduszami inwestycyjnymi. Z prac w komisji wraca rządowy projekt ustawy o obrocie ziemią. 

Posłowie PiS chcą zreorganizować prace Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wniesiony przez nich projekt ustawy zakłada m.in. utworzenie nowych biur: ochrony miejsc pamięci narodowej (zamiast likwidowanej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), poszukiwań i identyfikacji, badań historycznych i edukacji narodowej.

Z prac w komisji rolnictwa i rozwoju wsi wraca rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (1,5 mln hektarów ziemi). 1 maja mija 12-letni okres ochronny na zakup polskich gruntów przez cudzoziemców i rząd tłumaczy w uzasadnieniu, że obywatele innych krajów Unii wykupią polską ziemię.

Projekt wstrzymuje na pięć lat sprzedaż nieruchomości i ziem rolnych wchodzących w skład zasobu państwa. Wyjątkiem mają być grunty objęte planem inwestycyjnym i działki poniżej jednego hektara. Kupić ziemię będą mogli tylko rolnicy indywidualni, czyli osoby z kwalifikacjami rolniczymi, osobiście prowadzący gospodarstwo oraz od pięciu lat mieszkający w danej gminie. Po dokonaniu zakupu będą musieli zobowiązać się notarialnie, że przez 10 lat będą osobiście uprawiać ziemię.

Pierwsze czytanie będzie miał rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zakłada on, że nikt nie będzie mógł zacząć pracy przynajmniej bez spisanych jej warunków (gdy nie ma jeszcze podpisanej umowy). Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku ponad 10 tysięcy pracowników było zatrudnionych bez podpisania umowy o pracę.

Na dwa lata miałby zostać zawieszony podatek od wydobycia miedzi i srebra – to cel projektu zmian ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, przygotowanego przez klub Platformy Obywatelskiej. Posłowie tłumaczą propozycję tym, że od 2011 roku spada cena obu surowców – w 2011 roku tona miedzi na giełdzie w Londynie kosztowała 10 tys. dolarów a obecnie – 4 tys. dolarów. Spadek cen w połączeniu z nałożonym podatkiem wpływa według PO na spadek rentowności przedsiębiorstw, co może doprowadzić do wstrzymania planowanych inwestycji czy zwolnień pracowników. Projektodawcy przewidują, że projekt przyniesie zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o 500 mln złotych (jednocześnie budżet przewiduje 1,5 mld złotych wpływu z tego tytułu, jednak według PO jest to dochód nieosiągalny). PO zwraca jednak uwagę, że zawieszenie podatku od kopalin wpłynie na wzrost inwestycji KGHM, które pośrednio przyniosą wyższe wpływy do budżetu państwa i samorządów.

Nowoczesna złożyła projekt ustawy, którego celem jest likwidacja kar za znieważanie prezydenta oraz organów konstytucyjnych RP. Obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności do lat trzech i kara grzywny, a przestępstwa te mogą być ścigane z oskarżenia publicznego.

Firma pośrednicząca w obrocie tytoniu, która posiada swoją siedzibę w Polsce, działa co najmniej od roku i zawarła umowę na dostarczenie minimum 100 ton suszu, posiada infrastrukturę do jego przekazania oraz jej sytuacja finansowa zapewnia wywiązanie się z zobowiązań podatkowych będzie mogła być zwolniona z zabezpieczenia akcyzowego. Jest to kwota, która ma zagwarantować pokrycie wysokości przyszłej akcyzy. Projekt zmian ustawy o podatku akcyzowym przedstawił klub Kukiz’15.

Zakaz nadawania przez samorządy budynkom i obiektom, np. ulicom czy placom, nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny to główne założenie senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Samorządy będą zobligowane, by w ciągu dwóch lat od wejścia ustawy w życie usunąć tego typu nazwy.

Z komisji regulaminowej i spraw poselskich wraca projekt zmian w regulaminie Sejmu, dotyczący zmiany terminów na wniesienie projektów uchwał ustanawiających dany rok rokiem osoby albo wydarzenia do 30 kwietnia poprzedzającego roku. Projekt przedstawi była nauczycielka Marzena Machałek (PiS).

Komisja łączności z Polakami za granicą przedstawiła projekt zmian w ustawie o Karcie Polaka. Karta to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego osób bez polskiego obywatelstwa, mieszkających w 15 krajach za wschodnią granicą. Według projektu do jej wydawania zostaną upoważnieni wojewodowie, a jej posiadacze zostaną zwolnieni z opłat za rozpatrzenie wniosku o wizę krajową, które sięgają nawet 500 euro. Posiadacz Karty Polaka będzie mógł po roku mieszkania w Polsce (teraz po trzech latach) wnioskować o pobyt stały. Osoba, która go uzyska, będzie mogła ubiegać się o jednorazowe świadczenie z budżetu państwa m.in. na częściową refundację kosztów przyjazdu do kraju, częściowe pokrycie wynajmu mieszkania, naukę polskiego czy podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Tekst z serwisu MamPrawoWiedziec.pl