19. posiedzenie Sejmu


19. posiedzenie Sejmu potrwa od 18 do 20 maja; posłowie zajmą się reorganizacją mediów publicznych, ustawą antyterrorystyczną i odnawialnymi źródłami energii.

Posłowie PiS wnieśli projekt ustawy, która pozbawia prosumentów (są to osoby, spółdzielnie, wspólnoty i samorządy wytwarzające energię z odnawialnych źródeł w mikroinstalacjach do 4 kW) możliwości sprzedaży nadwyżki wytworzonej energii – cała energia ma być przeznaczana na zaspokojenie własnych potrzeb.

Projekt likwiduje tzw. taryfy gwarantowane. Rozwiązanie to zniechęci gospodarstwa domowe do inwestowania w odnawialne źródła energii, ponieważ tańsze będzie pozyskiwanie prądu bezpośrednio z sieci niż jej wyprodukowanie.

W uzasadnieniu projektu posłowie powołują się na poparcie nowych regulacji przez organizacje pozarządowe zrzeszone w ruchu „Więcej niż energia”. Zaprzeczają jednak temu same organizacje.

W tzw. dużej ustawie medialnej PiS, proponuje m.in. obowiązkową opłatę audiowizualną wliczaną w rachunek za prąd oraz zmniejszenie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Posłowie Platformy złożyli swój projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych. Zakłada on likwidację abonamentu i wprowadza finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. Proponujemy utworzenie Funduszu Mediów Publicznych, którego kasę zasili kwota w wysokości co najmniej 0,3 proc. wydatków budżetu państwa.

Celem projektu tzw. ustawy antyterrorystycznej jest poszerzenie uprawnień służb w sytuacjach zagrożenia. Głównym koordynatorem działań antyterrorystycznych będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do jego kompetencji będzie należało określanie stopnia zagrożenia bezpieczeństwa kraju według czterostopniowej skali. Przy oznaczeniu zagrożenia stopniami C i D szef ABW będzie mógł ograniczyć prawa obywatelskie m.in. zabraniając organizacji zgromadzeń publicznych.

Wszystkie karty prepaid będą rejestrowane, a osoby, które mają je obecnie, dostaną kilka miesięcy na rejestracje.

Projekt jest krytykowany przez organizacje pozarządowe. Panoptykon, Fundacja im. Stefana Batorego, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Amnesty International Polska zwracają uwagę na zbyt duże ich zdaniem uprawnienia służb do przetwarzania danych osobowych obywateli polskich i cudzoziemców.

Z komisji polityki społecznej wraca rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Zgodnie z zapisami ustawy firma wysyłająca pracownika do pracy za granicą, będzie musiała zapewnić mu minimalne warunki pracy obowiązujące w danym kraju np. długość urlopu macierzyńskiego.

Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej wraca z komisji do spraw energii i skarbu państwa. Zmienia on m.in. zasady przyznawania świadectw energetycznych oraz zobowiązuje ministra energii do przedstawiania co trzy lata krajowego planu działania na rzecz efektywności energetycznej.

źródło: Mamprawiewiedziec.pl