24. posiedzenie Sejmu


Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem poszerzającym kompetencje ministra gospodarki morskiej, wysłuchają sprawozdań z działalności rzecznika praw obywatelskich i Krajowej Rady Sądownictwa.

24. posiedzenie Sejmu otworzy głosowanie nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o odwołanie ze stanowiska marszałka Marka Kuchcińskiego (PiS). Na ostatnim posiedzeniu Sejmu w czasie debaty nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym Kuchciński nie przyjął wniosków formalnych posłów opozycji i nie pozwolił im na dalsze zadawanie pytań. Zdaniem posłów PO marszałek jest stronniczy i „dopuszcza do łamania przez Sejm podstawowych zasad porządku prawnego”. Na następcę Kuchcińskiego Platforma proponuje Rafała Grupińskiego.

Posłowie zajmą się poselskim projektem przyznającym nowe kompetencje ministrowi gospodarki morskiej w gospodarowaniu niektórymi nieruchomościami w granicach portów i przystani morskich. Minister będzie sprawował nadzór nad Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Morskim. Będzie mógł mianować swojego przedstawiciela do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Sprawozdanie z działalności w 2015 r. przedstawi rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Z dokumentu wynika, że rzecznika niepokoi między innymi jakość stanowienia prawa. Bodnar krytykuje Sejm poprzedniej kadencji za opieszałość i uchwalanie wadliwych ustaw, które wymagały korekt jeszcze przed wejściem w życie. Niepokój rzecznika budzi ingerowanie władzy centralnej – przy pomocy ustaw okołobudżetowych – w budżety organów od niej niezależnych, w tym sądów i Trybunału Konstytucyjnego. RPO stwierdza także, że „dokonywane w 2015 r. nowelizacje ustawy o Trybunale Konstytucyjnym doprowadziły do paraliżu tego organu”. Sam Rzecznik złożył w ubiegłym roku 21 wniosków do TK.

Działalność w 2015 r. podsumuje także prezes Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. Rada jest konstytucyjnym organem, który stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W 2015 r. Rada skierowała do TK dwa wnioski o zbadanie zgodności z konstytucją ustaw o Trybunale Konstytucyjnym z listopada i grudnia.

Komisja cyfryzacji przedstawi sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o tzw. usługach zaufania, który ma dostosować polskie prawo do unijnego. Usługi zaufania pozwalają potwierdzić wiarygodność cyfrowych dokumentów tak samo jak podpisy i pieczęcie pod fizycznymi dokumentami. Do tej pory w Polsce uregulowane było wyłącznie korzystanie z elektronicznego podpisu. Projekt wprowadza elektroniczne pieczęcie, certyfikaty i znaczniki czasu. Jednolity, ogólnoeuropejski system usług zaufania ułatwia na przykład realizowanie transakcji finansowych przez internet.