31. posiedzenie Sejmu


31. posiedzenie Sejmu potrwa od 29 listopada do 2 grudnia. Odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe. Reforma minister Anny Zalewskiej przewiduje likwidację gimnazjów i wydłużenie szkoły podstawowej do 8 lat.

Sejm zagłosuje nad senackimi poprawkami do projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Senatorowie zdecydowali się usunąć m.in. zapis, który zakazuje sędziom w stanie spoczynku prowadzenia działalności publicznej i należenia do związku zawodowego lub partii.

Wysoka Izba zapozna się ze sprawozdaniem z prac sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka nad poselskim projektem o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Opozycja domagała się przeprowadzenia wysłuchania publicznego, powołania podkomisji do prac nad projektem i zgłosiła szereg poprawek, jednak wszystkie jej wnioski zostały odrzucone.

Trzeci projekt ustawy dotyczący TK zawiera przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W czwartek posłowie zajmą się projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Prawowici właściciele gruntów warszawskich bądź ich spadkobiercy mogliby według propozycji PO otrzymać zawłaszczone przez państwo w październiku 1945 r. grunty w użytkowanie wieczyste lub domagać się odszkodowania. Grunty nie byłyby przekazywane w użytkowanie wieczyste, jeśli są wykorzystywane do celów publicznych, czyli na przykład znajduje się na nich szkoła, droga, ścieżka rowerowa, miejsce pamięci (np. cmentarz) itp. Na zwroty nie mogliby liczyć właściciele nieruchomości, które zostały odbudowane lub wyremontowane w ponad 50 proc. ze środków publicznych.

Posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji prawa o zgromadzeniach. Jak głosi uzasadnienie, „w projekcie przyznano pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy publicznej oraz zgromadzeniom odbywanym w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych”. Łatwiejsza ma stać się organizacja zgromadzeń odbywających się regularnie, czyli w dniach świąt państwowych lub w innym terminie, ale przynajmniej cztery razy w roku.

Rząd złożył w Sejmie projekt ustawy, która ma zmniejszyć obciążenia administracyjno-finansowe ciążące na przedsiębiorcach. Chodzi między innymi o złagodzenie niektórych wymogów prawa pracy wobec małych i średnich firm (zatrudniających mniej niż 50 osób), podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz limitu uprawniającego do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Posłowie przyjmą projekt ustawy podnoszącej kwotę wolną od podatku dla najbiedniejszych do 6,6 tys. zł.

Rządzący będą mogli powoływać i odwoływać dyrektorów instytutów badawczych. Minister będzie mógł również powoływać i odwoływać zastępców dyrektora – w tej chwili decyduje o tym sam dyrektor.

Odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. Wśród jego najważniejszych założeń jest likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa. Akcjami i udziałami skarbu państwa będzie zarządzał premier (lub wskazane przez niego organy); ustawa ma określić nowe zasady ich sprzedaży. Na likwidacji MSP budżet ma zyskać blisko 100 mln zł rocznie.

Posłowie zajmą się projektem nowelizującym m.in. ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Właściciele kopalni mogą je teraz nieodpłatnie przekazywać Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wiąże się to przeważnie z wygaśnięciem koncesji na wydobywanie węgla i metanu. Projekt ma umożliwić wydobywanie metanu w likwidowanych kopalniach bez ważnej licencji. Regulacja ma ograniczyć gromadzenie się metanu w kopalniach, zmniejszyć ryzyko wybuchu i ograniczyć emisję gazu do atmosfery.

Posłowie przyjmą również uchwałę, w której potępiają masowe zbrodnie tzw. Państwa Islamskiego na chrześcijanach i jazydach w Syrii i w Iraku.