37. posiedzenie Sejmu


Ustawa metropolitalna dla Śląska, obchody setnej rocznicy niepodległości, korekta przepisów o wycince drzew i indywidualny numer rachunku w ZUS dla przedsiębiorców – to główne tematy 37. posiedzenia Sejmu (8-10.3.2017 r.)

Sejm zapozna się ze sprawozdaniem na temat rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Nowa ustawa organizuje w ramach związku metropolitalnego zadania, które do tej pory były rozproszone. Związek będzie odpowiadał m.in. za politykę rozwojową, zagospodarowanie przestrzeni, drogi oraz transport publiczny. Mieszkańcy będą korzystać z jednego biletu komunikacji oraz sieci infrastruktury rowerowej. Gminy będą mogły przekazywać swoje zadania związkowi na zasadzie dobrowolnych porozumień. Związek będzie miał 5 proc. udziału w odprowadzanym przez mieszkańców PIT-cie.

– Niestety propozycja rządu jest adresowana tylko i wyłącznie do Śląska, uniemożliwi tworzenie metropolii w pozostałych 7 obszarach metropolitalnych w Polsce – komentuje Marek Wójcik (PO). – Mamy też sporo uwag dotyczących procedur tworzenia metropolii i tego, że ustawa stawia bardzo wysoki wymóg w sprawie liczby ludności zamieszkującej metropolię. Aby go spełnić, trzeba będzie zaprosić do udziału w metropolii bardzo wiele miast, grubo ponad 20, i bardzo trudno będzie w przyszłości wypracować wspólne rozwiązania. Gdyby ten próg był o połowę niższy, można byłoby rzeczywiście dobrać miasta, które chcą się zintegrować i wspólnie realizować ambitne projekty. Nie mamy natomiast wątpliwości w sprawie ustawowych zasad funkcjonowania metropolii, dlatego że proponowane przepisy są niemal identyczne z tymi, które wypracowaliśmy w poprzedniej kadencji – mówi Wójcik.

Sejm zajmie się prezydenckim projektem ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucją, która ma jednoczyć różne środowiska podczas przygotowywania obchodów, będzie komitet obchodów. W latach 2017-21 komitet będzie przyjmować coroczny program obchodów, promować ideę upamiętniania rocznicy odzyskania niepodległości oraz inicjować współpracę różnych instytucji, które chcą włączyć się do udziału w obchodach.

Poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS) przedstawi sprawozdanie z prac komisji nadzwyczajnej nad rządowym projektem ustawy o zmianie kodeksu postępowania administracyjnego. Projekt wprowadza do postępowania m.in. zasadę proporcjonalności działań administracji oraz zasadę o rozstrzyganiu wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony. O ten ostatni zapis przedsiębiorcy zabiegali od lat.

Sejm zajmie się projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych. Ministerstwo Cyfryzacji chce dać obywatelom możliwość załatwiania części spraw przez internet. Do e-usług przeszłyby częściowo obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego czy sprawdzanie liczby punktów karnych.

Przedsiębiorca dostanie indywidualny numer rachunku w ZUS. Rząd chce znowelizować ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Od stycznia ubiegłego roku ZUS otrzymał 281 tys. niemożliwych do zidentyfikowania wpłat na kwotę 328 mln zł.

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Od 1 stycznia obowiązuje ustawa, która pozwala na wycinkę drzew na prywatnych posesjach bez zezwolenia. Te przepisy zostaną zaostrzone: teraz właściciel nieruchomości będzie musiał zgłosić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zamiar wycięcia drzew lub krzewów, a potem przez pięć lat nie będzie mógł sprzedać nieruchomości podmiotowi, który prowadzi działalność gospodarczą.

Przedstawione zostanie sprawozdanie komisji zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Senat proponuje przełożenie wejścia w życie z marca na lipiec). Nowelizacja dotyczy tzw. pakietu onkologicznego. Nowa ustawa skraca kartę DILO (karta diagnostyki i leczenia onkologicznego) z 9 do 2 stron, zrezygnowano np. z rubryk o objawach albo badaniach diagnostycznych. Karta będzie uzupełniana elektronicznie. Dzięki nowelizacji lekarz specjalista będzie mógł wystawić kartę DILO już przy podejrzeniu nowotworu. Teraz ma taką możliwość dopiero po zdiagnozowaniu choroby. Twórcy projektu przewidują, że w ten sposób więcej pacjentów skorzysta z tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej.

Trzy projekty zmian podatkowych zaproponują kluby poselskie Nowoczesnej i Kukiz ‘15.