42. posiedzenie Sejmu


Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności dla ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Zdaniem posłów PO jest on odpowiedzialny za osłabienie bezpieczeństwa militarnego Polski m.in. przez politykę kadrową w armii, która doprowadziła do odejścia ok. 30 generałów i ponad 250 pułkowników czy spowolnianie modernizacji armii np. przez unieważnienie przetargu na śmigłowce Caracal. Wniosek uzasadni poseł Tomasz Siemoniak.

Pod obrady Sejmu wróci rządowy projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt zmienia sposób wyboru członków KRS – sędziów ma wybierać parlament, a nie jak dotąd zgromadzenia sędziów. Utworzone zostaną nowe organy KRS: Pierwsze i Drugie Zgromadzenie, które będą rozpatrywać kandydatów na stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych oraz asesora sądowego.

Żadna decyzja KRS nie będzie mogła być podjęta bez zgody Pierwszego Zgromadzenia zdominowanego przez polityków, co daje mniejszościowej grupie polityków zasiadających w Radzie faktyczne prawo weta w stosunku do większościowej grupy sędziów – zwraca uwagę w swojej opinii Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Posłowie wybiorą członków tzw. komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Ośmioosobowa komisja będzie mogła odbierać niesłusznie zreprywatyzowane nieruchomości w Warszawie i nakładać kary finansowe na tych, którzy dokonali ich przejęcia.

Sejm zajmie się rządowym projektem, który zmienia ustawę Prawo wodne, tak aby dostosować przepisy do prawa unijnego. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) ma zostać przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Będzie to główna instytucja odpowiedzialna za gospodarowanie wodami i nieruchomościami z nią związanymi wzorowana m.in. na Lasach Państwowych.

Projekt zakłada likwidację zwolnień z opłat za pobór wody, które przysługują obecnie przedsiębiorstwom np. wykorzystującym wodę na potrzeby energetyki wodnej, do nawadniania użytków rolnych i gruntów leśnych czy do hodowli ryb. Opłatami zostaną objęte nowe kategorie usług wodnych takie jak wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wód podziemnych i powierzchniowych czy odprowadzanie deszczówki.

Posłowie zajmą się senackim projektem zmiany ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Dotychczasowe przepisy pozwalają na usunięcie związanych z totalitaryzmem nazw ulic, budowli i urządzeń użyteczności publicznej, ale nie obejmują obiektów takich jak np. pomniki, obeliski, rzeźby, kamienie, płyty i tablic pamiątkowe.

Rządowa zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzi przepisy umożliwiające tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów. Zmiana ma uprościć procedury dla podmiotów, które zajmują się sprzedażą, produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów i przeprowadzają jazdy testowe. Po wejściu w życie ustawy nie będą one musiały dokonywać czasowej rejestracji każdego pojazdu, żeby móc uczestniczyć w ruchu drogowym. Zamiast tego otrzymają profesjonalny dowód oraz numer rejestracyjny dla kilku pojazdów na raz.

Posłowie PO zaproponowali projekt nowelizacji Prawa o zgromadzeniach, który przywraca przepisy z 2015 r. czyli sprzed rządowej nowelizacji wprowadzającej pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych. Zdaniem PO, powrót do poprzedniego brzmienia ustawy przywróci standardy konstytucyjne i umożliwi obywatelom pełne korzystanie z wolności zgromadzeń. Projekt uzasadni poseł Andrzej Halicki (PO).

źródło: Mamprawowiedziec.pl