46. posiedzenie Sejmu


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z wykonania budżetu państwa za 2016 rok, przedstawienie przez Najwyższą Izbę Kontroli sprawozdania z realizacji budżetu i założeń polityki pieniężnej w ubiegłym roku oraz nowelizacja ustawy o modernizacji i finansowaniu Sił Zbrojnych RP – to najważniejsze punkty rozpoczynającego się we wtorek 46. posiedzenia Sejmu.

Posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji Finansów Publicznych z wykonania budżetu państwa za 2016 rok. Zgodnie z dokumentem, zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły 314 mld 683 mln 570 tys. zł, a wydatki – 360 mld 843 mln 115 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 46 mld 159 mln 544 tys. zł. W 2016 r. PKB zwiększył się o 2,7 proc. tj. o 1,1 proc. mniej niż w 2015 r. Dochody budżetu państwa w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. wzrosły o 25 mld 556 mln 864 tys. zł, tj. o 8,8 proc.

Izba wysłucha również sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, która pozytywnie oceniła wykonanie ustawy budżetowej na 2016 r. Ponadto NIK stwierdził, że budżet państwa został wykonany zgodnie z ustawą budżetową, pomimo że realizacja przebiegała przy parametrach makroekonomicznych gorszych od zakładanych.

W Sejmie odbędzie się II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o przebudowie, modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem nowelizacji ustawy jest uwzględnienie na gruncie przepisów ustawowych ustaleń państw członkowskich NATO podjętych na szczycie w 2014 r. w Newport, w zakresie zwiększenia poziomu finansowania wydatków obronnych do wysokości 2% PKB – według metodologii NATO.

W porządku obrad jest przewidziane II czytanie rządowego  projektu ustawy o ratyfikacji umowy w sprawie siedziby – między Rzecząpospolitą Polską, a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, która została podpisana w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.