49. posiedzenie Sejmu


W porządku obrad znalazło się przede wszystkim I czytanie projektu ustawy budżetowej na 2018 r., pakiet rządowych przedłożeń uszczelniających system podatkowy oraz zwiększających ulgi dla najuboższych i twórców, a także przedstawione przez prezydenta RP projekty nowelizacji ustaw o nieodpłatnej pomocy prawnej i o pomocy tzw. frankowiczom.

Pierwszy dzień posiedzenia zdominuje debata nad projektem ustawy budżetowej na 2018 r. Rząd planuje, że przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki nie więcej niż 397,2 mld zł (deficyt budżetowy nie przekroczy 41,5 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych osiągnie 2,7 proc. PKB). Wzrost gospodarczy wynieść ma 3,8 proc. PKB, średnioroczna inflacja 2,3 proc. Emerytury i renty wzrosną nominalnie o 6,3 proc.

Sejm zajmie się także przedłożonym przez rząd pakietem ustaw podatkowych. Projekt zmian w ustawach o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada m.in. rozwiązania przeciwdziałające tzw. optymalizacjom podatkowym przez duże, w szczególności międzynarodowe firmy i wprowadzenie podatku od nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł.

W porządku obrad jest też prezydencki projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej i niektórych innych ustaw. Do bezpłatnej pomocy prawnej zaliczone zostaną dodatkowo poradnictwo obywatelskie i prowadzenie nieodpłatnej mediacji. Rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do otrzymania pomocy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne.

Sejm zajmie się również przedstawionym przez prezydenta projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Ponadto Izba wysłucha Informacji rządu nt. realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w latach 2015 i 2016, zdecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania z działalności NIK w 2016 r. i uzupełni skład komisji śledczej ds. Amber Gold.