50. posiedzenie Sejmu


Poszerzenie prawa do obrony koniecznej oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego – m.in. tymi projektami zajmą się posłowie podczas rozpoczynającego się w środę 50. posiedzenia Sejmu. Izba będzie też kontynuować prace nad projektem przewidującym m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających i zwiększenie ulgi podatkowej dla twórców. W porządku obrad również II czytanie ustawy o tzw. podzielonej płatności VAT.

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego ma przyczynić się do pełnej realizacji prawa do obrony koniecznej. Gdy obywatel przekroczy jej granice odpierając napaść na mieszkanie, dom lub posesję, sprawa nie będzie kierowana do sądu, a broniący się karany. Dotychczas można było odstąpić od karania pod warunkiem, że ofiara tego rodzaju napaści działała pod wpływem strachu lub wzburzenia. Projekt zakłada, że w przypadkach naruszenia tzw. miru domowego przesłanka ta nie będzie obowiązywać.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju ma wzmocnić przedłożony przez Radę Ministrów projekt ustawy o rynku mocy. Jej celem jest zapobieżenie niedoborom mocy wytwórczych. Projekt tworzy zachęty ekonomiczne do budowy, utrzymywania i modernizacji jednostek wytwórczych, a także do zarządzania zużyciem energii i do uelastycznienia popytu na nią. I czytanie projektu zaplanowano na środę. Tego samego dnia odbędzie się I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ma on na celu standaryzację usług w tym sektorze, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad ustanawianiem cen i opłat za usługi wodno-kanalizacyjne.

Sejm będzie kontynuował prace nad rządowymi projektami ustaw podatkowych. Zakładają one m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku dla osób najmniej zarabiających i podniesienie ulgi podatkowej dla twórców, wzmocnienie ochrony podatników przed konsekwencjami wynikającymi z działalności nieuczciwych kontrahentów oraz wprowadzenie tzw. podzielonej płatności podatku VAT.

W porządku obrad także II czytania projektów ustaw o podstawowej opiece zdrowotnej, o zmianie ustaw o repatriacji i o cudzoziemcach, o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu m.in. do nowelizacji Prawa prasowego.