57. posiedzenie Sejmu


Kontynuacja prac nad Konstytucją Biznesu to jeden z głównych punktów 57. posiedzenia Sejmu. Także z myślą o przedsiębiorcach procedowany będzie projekt pozwalający załatwić online niemal wszystkie sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym. Na tym posiedzeniu również informacja MSWiA nt. osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa.

Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu Konstytucję Biznesu – wniesiony przez rząd pakiet pięciu ustaw, który zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

W porządku obrad jest projekt zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, który stanowi reakcję na publiczne używanie i rozpowszechnianie określeń takich jak „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy koncentracyjne”, które są sprzeczne z prawdą historyczną, godzą w dobre imię Polski oraz narodu polskiego. Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą więzienia do trzech lat.

Sejm rozpocznie prace nad rządowym projektem ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (druk nr 2148). Projekt zakłada utworzenie zintegrowanej sieci organizacji badawczych, która będzie zapleczem technologicznym oraz intelektualnym administracji publicznej i stworzy pomost między nauką a gospodarką. Sieć będzie skupiać obecnie funkcjonujące instytuty naukowe, a jej działalność będzie koordynowana przez centralną jednostkę – Centrum Łukasiewicz.

Poprawa jakości prac Sejmu i podniesienie frekwencji zarówno podczas posiedzeń komisji, jak i całej Izby to główny cel proponowanych zmian w Regulaminie Sejmu, które posłowie rozpatrzą w II czytaniu. W myśl projektu posiedzenia komisji i podkomisji, a także zespołów, będą co do zasady zwoływane w dni, w których nie ma posiedzenia Sejmu. Oznacza to, że prace Izby będą odbywały się w systemie – tydzień obrad Sejmu, tydzień prac komisyjnych i tydzień poświęcony na zaangażowanie posłów w regionie.

W piątkowym bloku głosowań zaplanowano m.in. III czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który ma na celu wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę.

Posłowie będą także m.in. głosować nad kandydaturą prof. Jarosława Wyrembaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.