65. posiedzenie Sejmu


Na dodatkowym posiedzeniu Sejmu posłowie zagłosują nad zaostrzeniem przepisów o magazynowaniu odpadów. W ostatniej chwili porządek obrad został uzupełniony o projekt zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Po serii pożarów składowisk śmieci w maju i w czerwcu posłowie w trybie pilnym zagłosują nad nowelami ustawy o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska. Pierwszy projekt skraca czas magazynowania odpadów z trzech lat do roku. Ma to zapobiec sytuacjom, w których przedsiębiorca zobowiązuje się do składowania odpadów, a przed upływem terminu rozwiązuje spółkę i znika zostawiając po sobie tony śmieci.

Projekt zakazuje prowadzenia działalności w sektorze odpadów przedsiębiorcom karanym za przestępstwa przeciwko środowisku. Firmy będą musiały też udowodnić, że są w stanie pokryć koszty usunięcia śmieci z wysypiska w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowania egzekucyjnego. Mogą to zrobić w formie depozytu bankowego lub gwarancji.

Wysypiska mają być monitorowane, a zapis z kamer przechowywany przez co najmniej miesiąc. Każde składowisko, przed oddaniem do użytkowania, będzie musiało również przejść inspekcję straży pożarnej.

Drugi projekt wzmacnia uprawnienia IOŚ. Inspektorzy będą mogli m.in. przeprowadzać niezapowiedziane inspekcje o dowolnej porze dnia.

Posłowie zajmą się też zmianami w ordynacji wyborczej do PE. Według obecnej metody najpierw oblicza się, ile mandatów przypada poszczególnym komitetom w skali kraju (metodą d’Hondta), a następnie rozdziela się je między trzynaście okręgów wyborczych (metodą Hare’a-Niemeyera). Teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której z danego okręgu wyborczego do PE nie wejdzie ani jeden poseł.

Według zmian proponowanych przez PiS rozdział mandatów odbywałby się na poziomie okręgów, a nie kraju. Zmiany wzmocnią reprezentację mniej ludnych okręgów wyborczych. Skorzystają na nich przede wszystkim duże partie lub bloki partyjne, a stracą najmniejsze ugrupowania.

Posłowie zajmą się projektem likwidacji gminy Ostrawice w województwie zachodniopomorskim, która na koniec 2017 r. była zadłużona na blisko 47 mln zł. Ostrawice zostaną włączone do sąsiednich gmin. Szczegóły operacji określi rozporządzenie rządowe, które poprzedzą konsultacje z mieszkańcami. Zobowiązania finansowe gminy przejmie skarb państwa. Od 2016 r. obowiązki rady gminy i wójta w Ostrawicach sprawuje zarząd komisaryczny.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zamierza pomóc najbiedniejszym opłacić czynsz. Prawo do dopłat ma przysługiwać osobom, których średni miesięczny dochód nie przekracza 2 563 zł netto (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Limit będzie zwiększany przy każdej kolejnej osobie w gospodarstwie domowym. Na przykład w trzyosobowej rodzinie będzie on wynosił 120 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 5 125 zł.

Wysokość dopłat ma zależeć od liczby członków danego gospodarstwa i przeciętnych kosztów budowy mieszkania na terenie danej gminy. Przykładowo trzyosobowa rodzina w Warszawie otrzymałaby 431 zł, a w Opolu 288 zł. System dopłat miałby ruszyć w 2019 r.

Ministerstwo Finansów proponuje zmianę w ordynacji podatkowej dotyczącą blokad rachunków przedsiębiorców podejrzanych o oszustwa podatkowe. Środki z zablokowanego rachunku bankowego będzie można przeznaczyć np. na zaległe pensje dla pracowników danej firmy lub zaległe alimenty. Obecne przepisy nie przewidują takiej możliwości.