66. posiedzenie Sejmu


Nowa ordynacja do europarlamentu, konstytucja dla nauki w trybie poprawek, kontrola jakości węgla, nowy rejestr dłużników oraz sprawozdanie Rady Mediów Narodowych to główne tematy 66. Posiedzenia Sejmu.

Posłowie zajmą się nową ordynacją wyborczą do PE. Według obecnej metody najpierw oblicza się, ile mandatów przypada poszczególnym komitetom w skali kraju (metodą d’Hondta), a następnie rozdziela się je między trzynaście okręgów wyborczych (metodą Hare’a-Niemeyera). Teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której z danego okręgu wyborczego do PE nie wejdzie ani jeden poseł.

Według zmian proponowanych przez PiS rozdział mandatów odbywałby się na poziomie okręgów, a nie kraju. Zmiany wzmocnią reprezentację mniej ludnych okręgów wyborczych. Skorzystają na nich przede wszystkim duże partie lub bloki partyjne, a stracą najmniejsze ugrupowania.

Na posiedzeniu posłowie zdecydują, czy przyjąć i skierować do Senatu tzw. konstytucję dla nauki. Prace nad projektem prowadziła komisja edukacji, nauki i młodzieży. Komisja zarekomendowała przyjęcie ok. 90 poprawek do obu projektów podczas trzeciego czytania.

Rektorów wybiorą kolegia elektorskie. W najnowszej wersji projektu ministerstwo wycofuje się z propozycji wybierania rektora przez rady uczelni (nowy organ, w którym zasiadają także osoby spoza uczelni) lub kolegium elektorów w zależności od zapisów statutu. Rada uczelni ma wskazywać kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez senat. Ostatecznego wyboru dokona kolegium elektorskie.

Ministerstwo energii chce walczyć ze smogiem przez poprawienie jakości paliw sprzedawanych m.in. do ogrzewania gospodarstw domowych. Projekt zmiany ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw zakłada przyjęcie przez ministra energii rozporządzeń w sprawie: wymagań jakości paliw stałych, metod ich badania, sposobu pobierania próbek oraz wzoru i świadectwa jakości.

Zgodnie z rozporządzeniami obowiązkowe będzie posługiwanie się świadectwem jakości przyznawanym kupującemu przy każdej sprzedaży paliwa stałego. Taki certyfikat potwierdza spełnienie wymagań jakości. Ma obowiązywać zakaz sprzedaży i importu paliw, które nie spełniają kryteriów (np. muły węglowe i flotokoncentraty, węgiel brunatny, paliwo zmieszane, które ma mniej niż 85 proc. węgla kamiennego).

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, który powinien funkcjonować od 26 czerwca ma zostać zastąpiony przez Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

Do rejestru danych przedsiębiorstw będących w trakcie lub po postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, będą wpisywani dłużnicy, wobec których umorzono bezskuteczne postępowanie egzekucyjne oraz dłużnicy alimentacyjni, których zaległości w płatnościach są dłuższe niż 3 miesiące. Obecnie rodzice niepłacący alimentów wpisywani są do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN) będącego częścią KRS. Dostęp do RDN jest jednak utrudniony, by sprawdzić, czy dana firma lub osoba ma zaległości w płaceniu zobowiązań, trzeba znać numer pod jakim podmiot został zapisany w rejestrze. KRZ, który ma 1 lutego 2019 r. wchłonąć RDN, ma być w całości jawny, dostępny przez internet i umożliwiać wyszukiwanie zadłużonych podmiotów przy pomocy numerów identyfikacyjnych jak NIP, PESEL czy REGON.

Przedsiębiorcy będą musieli składać wszystkie wnioski i dokumenty drogą elektroniczną. Pozostali dłużnicy (np. alimentacyjni, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej) będą mogli skorzystać również z formy papierowej lub ustnej w biurze podawczym.

Sejm zapozna się z informacją z działalności Rady Mediów Narodowych. Rada została powołana w 2016 r, a jej głównym ustawowym zadaniem jest „powoływanie i odwoływanie składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej”. Rada liczy 5 członków: 3 wybiera Sejm, a 2 Prezydent spośród kandydatów partii opozycyjnych.