68. posiedzenie Sejmu


Porządek obrad 68. posiedzenia Sejmu zawiera szereg propozycji nowych przepisów. Wśród nich m.in. projekt ustawy o e-dowodach osobistych, propozycja reformy systemu dowodzenia armią oraz pakiet zmian dla rolników.

W marcu 2019 r. rozpocznie się wydawanie elektronicznych dowodów osobistych – zakłada rządowy projekt. Dzięki nowelizacji, każdy posiadacz nowego typu dokumentu będzie mógł drogą elektroniczną komunikować się z urzędami, placówkami służby zdrowia, a także podmiotami komercyjnymi. E-dowód osobisty będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem potwierdzającym tożsamość obywatela, pozwoli mu także składać osobisty podpis elektroniczny równoznaczny z podpisem ręcznym. Wymiana dowodów osobistych potrwa do 2029 r.

Pierwszym etapem reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP będzie uchwalenie rządowego projektu nowelizacji ustaw o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Zakłada ona m.in. rozszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Będzie on najważniejszym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.

Istotne zmiany szykują się w kodeksie wykroczeń. Propozycja rządu zakłada m.in. zmianę sposobu kwalifikowania kradzieży jako wykroczenia lub przestępstwa. Wartość skradzionego mienia, powyżej której mamy do czynienia z przestępstwem, będzie obniżona i określona konkretną kwotą, ma też powstać elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu. Projekt zaostrza też kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych.

Propozycje rządu zakładają m.in. wsparcie dla rolników z terenów objętych ASF przez wprowadzenie ułatwień w sprzedaży wolnych od wirusa świń. Sejm będzie też kontynuował w II czytaniu prace nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników.

Posłowie wysłuchają ponadto sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. oraz informacji rządu o udziale Polski w pracach UE podczas prezydencji bułgarskiej. Sejm ma także powołać nowego Rzecznika Praw Dziecka.