73. posiedzenie Sejmu


Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało pakiet zmian dotyczący dzieci w pieczy zastępczej. Nowelizacja wzmacnia obowiązujący zakaz umieszczania dzieci poniżej 10 r.ż. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wyjątkiem jest sytuacja, gdy w placówce przebywa rodzic dziecka). W sytuacji, gdy młodsze dziecko trafi do takiej placówki, starosta ma rok na znalezienie mu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Za niewywiązanie się z obowiązku, starosta zapłaci karę 100 zł za każdy dzień zwłoki.

Zmienić się ma także sposób udzielania wsparcia finansowego. Z dodatku wychowawczego (500 zł) wypłacanego rodzicom zastępczym w całości ma zostać wydzielone 20 proc., które będą gromadzone na odrębnym rachunku bankowym przez starostę. Dziecko po usamodzielnieniu się miałoby otrzymać zgromadzone tam pieniądze.

Prezydent proponuje zmiany w systemie usług społecznych na poziomie lokalnym. Projekt zakłada, że kilka gmin mogłoby fakultatywnie utworzyć w miejsce kilku istniejących Ośrodków Pomocy Społecznej jedno Centrum Usług Społecznych. Tzw. CUS-y miałyby usprawnić koordynację tak, by osoba szukająca usług społecznych (np. pomocy terapeuty, pracownika socjalnego, pedagoga) mogła załatwić wszystko w jednym miejscu, zamiast odwiedzać kilka różnych ośrodków. Gminy miałyby zawierać porozumienia, w których ustalają, w której gminie znajdzie się CUS oraz na jakich zasadach będą współfinansować jego działanie.

Projekt został negatywnie oceniony przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Federacja wskazuje, że CUS-y m.in. ograniczą dostępność usług (większa odległość do pokonania), wprowadzą chaos organizacyjny i kompetencyjny, a sam projekt nie zawiera “stałych i stabilnych źródeł finansowania”.

Szykują się zmiany w systemie zarządzania kolejkami do lekarzy. Zgodnie z projektem Ministerstwa Zdrowia placówki medyczne będą przekazywać do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) harmonogramy wizyt (np. liczbę oczekujących w kolejce), a NFZ będzie odpowiadać za informowanie pacjentów o zbliżających się wizytach np. przez SMS.

Rząd przedstawi sprawozdanie z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w latach 2016-2017. Rząd PiS zwiększył udział wydatków na politykę prorodzinną w PKB z 1,78 proc. w 2015 r. do 3,11 proc. w 2017 r. W sumie między kwietniem 2016 r. a grudniem 2017 r. wydano na program 41 mld zł. Według danych rządu program przyczynił się do wzrostu dzietności oraz zmniejszeniem ubóstwa wśród dzieci, jednak przyznają, że dane wskazują na zmniejszenie aktywizacji zawodowej kobiet.