77. posiedzenie Sejmu


30 stycznia Izba zebrała się na 77. posiedzeniu. W porządku obrad m.in. rządowy projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus”, poselskie propozycje zapewniające jawność wynagrodzeń kadry kierowniczej banku centralnego oraz przedstawiony przez Senat projekt ustawy chroniący właścicieli nieruchomości przed nadmiernymi kosztami przekształcania użytkowania wieczystego we własność.

Projekt rządu zakłada, że świadczenie „Mama 4 plus” przysługiwać będzie osobom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci, i jednocześnie z powodu zajmowania się licznym potomstwem nie wypracowały minimalnej emerytury lub ich świadczenie jest od niej niższe. Wg szacunków rządu świadczenie w pełnej wysokości przysługiwać będzie ok. 65 tys. osób, kolejne 20,8 tys. będzie je otrzymywać w częściowym wymiarze.

Transparentność życia publicznego zwiększyć mają poselskie projekty ustaw dotyczące ograniczenia wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim oraz poszerzenia ich jawności.

Senat proponuje ustawę, która ochroni właścicieli nieruchomości korzystających z przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności przed nieuzasadnionym zwiększeniem wysokości opłaty rocznej. Projektowane przepisy stanowią, że organ samorządu terytorialnego, aktualizując wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie będzie mógł jej podnieść ponad określony w ustawie wskaźnik, powiązany ze zmianą wartości lokali mieszkalnych w danym województwie.

Ponadto posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy przyznającej premierowi prawo do przyznawania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe lub w dziedzinie kultury, pochylą się nad zmianami w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej, dostosują też prawo telekomunikacyjne do wymogów UE w zakresie gospodarowania częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości.

Porządek obrad obejmuje także projekt zmian w kodeksie wyborczym. Propozycja zmierza do usprawnienia procesu powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowuje także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści ustawy o pracownikach samorządowych, stwierdzając, że bierne prawo wyborcze nie przysługuje osobom skazanym prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego na każdą karę, a nie jak dotąd jedynie na karę pozbawienia wolności.

Drugiego dnia 77. posiedzenia, 20 lutego, izba rozpatrzy wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości.