79. posiedzenie Sejmu


Uchwalenie ustawy o świadczeniu Emerytura Plus, zmiany w prawie farmaceutycznym mające zwalczać proceder nielegalnego wywożenia leków z Polski, wybór Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – to niektóre decyzje podjęte przez Sejm podczas 79. posiedzenia Izby

Sejm uchwalił pięć ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu.

Uchwalona przez Izbę ustawa dotycząca świadczenia Emerytura Plus zakłada, że w tym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkową emeryturę w wysokości 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń. Trzynasta emerytura trafi do przeszło 9,8 mln seniorów, w tym blisko 7 mln emerytów i ponad 2,5 mln rencistów. Ze świadczenia skorzystają osoby w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolnicy w KRUS, służby mundurowe, inwalidzi i renciści wojenni oraz osoby pobierające kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, czy renty socjalne.

Koniec z nielegalnym wywożeniem medykamentów z Polski – to cel przyjętych przez Sejm zmian w Prawie farmaceutycznym i ustawie o działalności leczniczej. Dokument przewiduje zaostrzenie kar za nielegalny wywóz leków, wprowadza też zakaz zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze u detalistów, m.in. w aptekach.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji Macedonii Północnej. W uzasadnieniu do projektu ustawy rząd wskazał, że polityka rozszerzenia NATO ma nadal fundamentalne znaczenie dla zwiększania strefy bezpieczeństwa i stabilności w Europie i wokół jej granic, a wejście Macedonii Północnej do NATO powinno przynieść odczuwalną stabilizację dla całego regionu.

Posłowie znowelizowali ustawę o ewidencji ludności. Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu ułatwienie stosowania rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii.

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i powołał Jana Nowaka na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.