8. posiedzenie Sejmu


Sejm8CReforma prokuratury, dodatki do emerytur i rent oraz dwa projekty obywatelskie to najważniejsze tematy 8. posiedzenia sejmu, które odbędzie się 13 – 15 stycznia br.

            Projekt ustawy Prawo o prokuraturze przewiduje m.in. połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Funkcje te zostały rozdzielone w wyniku reformy wprowadzonej w 2010 roku przez rząd PO-PSL.

            Prokuratura Generalna ma zostać przekształcona w Prokuraturę Krajową, a jej kompetencje będą rozszerzone. „Prokurator Generalny uzyskuje prawo bezpośredniego kierowania prokuraturą, wydając zarządzenia, wytyczne i polecenia” – brzmi uzasadnienie projektu.

            Z komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach na salę sejmową wraca projekt zmian w Kodeksie karnym, wydłużający okres przedawnienia z 5 do 10 lat.

            Posłowie zajmą się projektem ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Dodatek będzie zróżnicowany ze względu na wysokość pobieranego świadczenia i waha się od 100 do 350 zł.

            Komisja łączności z Polakami za granicą przedstawiła projekt zmian w Karcie Polaka. Do wydawania karty zostaną upoważnieni wojewodowie, a jej posiadacze zostaną zwolnieni z opłat za rozpatrzenie wniosku o wizę krajową, które sięgają nawet 500 euro. Posiadacz Karty Polaka będzie mógł po roku mieszkania w Polsce (teraz po trzech latach) wnioskować o pobyt stały. Osoba, która go uzyska, będzie mogła ubiegać się o jednorazowe świadczenie z budżetu państwa m.in. na częściową refundację kosztów przyjazdu do kraju, częściowe pokrycie wynajmu mieszkania, naukę polskiego czy podniesienie kwalifikacji zawodowych.

            W porządku posiedzenia przewidziane są prace nad dwoma projektami obywatelskimi, nad którymi nie dokończył prac Sejm poprzedniej kadencji. Pierwszy z nich wniosło Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, które chce ustanowić 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej. Drugi projekt, wspierany między innymi przez Ruch Autonomii Śląska, ma na celu dopisanie śląskiej mniejszości etnicznej do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

            Na posiedzeniu posłowie będą głosować nad przyjęciem uchwały w sprawie upamiętnienia 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta.