89. posiedzenie Sejmu


sejmBOchrona krajobrazu, obrót drewnem, zwierzchnictwo nad sądami wojskowymi, dane wrażliwe w NIK, weterani opozycyjni, dekret Bieruta i stacjonowanie NATO w Polsce – to tematy 89. posiedzenia Sejmu.

     Posłowie wysłuchają w drugim czytaniu prezydenckiego projektu ustawy, która wzmacnia narzędzia ochrony krajobrazu. Celem projektu jest wdrożenie zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Projekt wprowadza m.in. urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu ustanawiane przez sejmik województwa dla tzw. krajobrazów priorytetowych, w oparciu o tzw. audyt krajobrazowy. Dodatkowo rada gminy będzie mogła pobierać opłaty od reklam stojących na jej terenie, jeżeli wcześniej ustali odpowiednie zasady i warunki.

     Rządowy projekt ustawy o lasach wprowadza rozporządzenie Rady Europejskiej w sprawie pozwoleń na przywóz drewna do Unii. Wprowadza ona karę pieniężną za przywóz drewna z innego kraju bez zezwoleń.

     Celem rządowych propozycji zmian w prawie o ustrojach sądów wojskowych rozpatrywanych podczas posiedzenia będzie nadanie ministrowi sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i administracji. Projekt zakłada, że nadzór zewnętrzny będą sprawować sędziowie sądów wojskowych delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister będzie miał prawo do przeprowadzenia lustracji sądu w razie znalezienia uchybień w ich pracy.

     Sejm zajmie się także senackim projektem rozwiązania problemów wynikających z dekretu Bieruta. Senat zaproponował m.in. przyznanie Skarbowi Państwa i miastu stołecznemu Warszawie prawo pierwokupu niektórych praw i roszczeń określonych w dekrecie. Projekt ma też rozwiązywać problem, gdy prawowici właściciele złożyli wniosek o zwrot, a potem w żaden sposób nie ubiegali się o nieruchomość. Postępowanie ma być umorzone, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nikt nie zgłosi swoich praw. Umorzenie będzie też możliwe, jeżeli osoba zgłaszająca roszczenie nie udowodni swoich praw do nieruchomości w ciągu 3 miesięcy, bądź nie wskaże swojego adresu.

     Rząd chce ratyfikacji umowy o stacjonowaniu 3. Batalionu Łączności NATO, elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) w Polsce. Polska jest jednym z nowych państw NATO, na terytorium którego mieści się tak ważny element wsparcia dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dowództwo 3NSB funkcjonuje w Bydgoszczy od 2010 r., znajduje się tam także kompania zabezpieczenia i wsparcia oraz mobilny moduł łączności (DCMA). Głównym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie systemu łączności NATO.