94. posiedzenie Sejmu


sejmKInformacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt śledztwa w sprawie nielegalnych podsłuchów to jeden z punktów porządku obrad 94. posiedzenia Sejmu. W porządku obrad są też prace nad wprowadzeniem specjalnych ulg podatkowych na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Sejm zajmie się również projektami dotyczącymi rozpatrywania reklamacji przez banki, towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń oraz wzmacniającymi ochronę klientów firm pożyczkowych.

     Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nad którym Izba rozpocznie prace podczas bieżącego posiedzenia Sejmu zakłada wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców tworzących zakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola. Rząd proponuje, by przedsiębiorcy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Do kosztów będzie można zaliczyć, w ograniczonym zakresie, także wydatki na prowadzenie takich placówek: przedsiębiorcy będą mogli odliczyć do 400 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i do 200 zł na każdego przedszkolaka.

     Uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków to główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, nad którym posłowie rozpoczną prace. Rząd proponuje wprowadzenie, obok pełnomocnictwa szczególnego do jednej sprawy, pełnomocnictwa ogólnego. Dawałoby ono prawo do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie składane elektronicznie do centralnego rejestru i będzie zwolnione z opłaty skarbowej. Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej to kolejna zmiana zaproponowana przez rząd. Projekt zakłada ponadto wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, co ma skrócić czas kontroli oraz przyspieszyć analizę danych. W projekcie znalazła się też propozycja zwiększenia rozpiętości stawek odsetek za zwłokę o nową stawkę obniżoną i stawkę podwyższoną.

     Lepsza ochrona klientów firm pożyczkowych to główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, nad którym Izba będzie pracować w pierwszym czytaniu. Nowe rozwiązania mają skutkować niższymi kosztami pożyczek i kredytów konsumenckich oraz większym bezpieczeństwem na rynku pożyczkowym. Dzięki tzw. ustawie antylichwiarskiej wyeliminowane mają zostać nieuczciwe praktyki stosowane przez firmy udzielające kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą mieć zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Chodzi o praktyki pobierania nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Projekt m.in. wprowadza maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego – 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. tej kwoty w stosunku rocznym.

     Polskie przepisy zostaną dostosowane do międzynarodowych regulacji chroniących własność intelektualną – to główny cel przygotowanej przez rząd propozycji nowelizacji Prawa własności przemysłowej. W związku z podpisaniem przez Polskę Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych projekt wprowadza postanowienia dotyczące rejestrowania licencji na używanie znaku towarowego oraz ustanawia maksymalne wymagania dotyczące wniosków o rejestrację, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego. Ponadto projekt określa procedurę uznawania w Polsce międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Polska, jako strona Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, uczestniczy w systemie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych.

     Rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego ma służyć wdrożeniu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020). Program będzie wspierany środkami z  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013. Z EFMR przyznano Polsce ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro.

     Nowe zadania i kompetencje Straży Granicznej określa rządowy projekt nowelizacji ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, który posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu. Chodzi o zadania i kompetencje związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji oraz ochroną nienaruszalności granicy państwowej, a także zwalczaniem przestępstw związanych z wiarygodnością dokumentów. W celu poprawy skuteczności walki z nielegalnym przekraczaniem granic i uproszczenia procedur, Straż Graniczna otrzyma prawo wglądu w dane o osobach poszukiwanych, które są gromadzone w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).

     Rozwiązania zachęcające do korzystania z mediacji w sprawach cywilnych to podstawowe założenie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, który zostanie rozpatrzony w pierwszym czytaniu. Wnioskodawca argumentuje, że obecnie ugodą zawartą w wyniku mediacji kończy się tylko ok. 0,2 proc. spraw. Proponowane rozwiązania mają zachęcić skonfliktowane strony do częstszego korzystania z tej tańszej, szybszej i mniej sformalizowanej metody rozwiązywania sporów. Zmniejszy to obciążenie sądów oraz skróci czas rozpatrywania spraw.

     Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – podstawowym sposobem ich dystrybucji będzie sprzedaż na aukcjach to główny cel rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. Projekt wprowadza do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy 2009/29/WE, która zmienia system handlu uprawnieniami do emisji w latach 2013-2020. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu dystrybucji tych uprawnień. Zawarte w projekcie regulacje w zakresie energetyki wpisują się też w działania zapobiegające podwyżkom cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Projekt zakłada stopniowe odchodzenie od darmowego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rzecz systemu aukcyjnego. Projekt wprowadza m.in. możliwość sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na krajowej platformie aukcyjnej.

     Polska wdraża unijne procedury azylowe – będzie m.in. bezpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców starających się o ochronę międzynarodową – to jedno z założeń rządowego projektu nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza przepisy dyrektyw: 2013/32/UE i 2013/33/UE oraz rozporządzenia 604/2013. Określają one wspólne procedury oraz normy udzielania i cofania ochrony międzynarodowej, w tym m.in. sposób ubiegania się o azyl. Przepisy te tworzą Wspólny Europejski System Azylowy II generacji, czyli tzw. „pakiet azylowy” i mają na celu usprawnienie i przyspieszenie procedury azylowej, a także zwiększenie ochrony praw wnioskujących o ochronę. Azyl jest jednym z praw podstawowych, a jego udzielanie jest międzynarodowym zobowiązaniem wynikającym z Konwencji Genewskiej z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców.

     Korzystniejsze zasady rozpatrywania reklamacji klientów instytucji finansowych to główny cel, który przyświeca poselskiemu projektowi ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, którego pierwsze czytanie odbędzie się na obecnym posiedzeniu Sejmu. Projekt określa m.in. zasady i terminy rozpatrywania przez np. banki, towarzystwa emerytalne czy zakłady ubezpieczeń reklamacji składanych przez konsumentów. Zgodnie z proponowaną nowelizacją na rozpatrzenie reklamacji będzie 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach termin będzie mógł być przedłużony do 60 dni, jednak o powodach opóźnienia firmy będą musiały poinformować klienta. Jeśli terminy na rozpatrzenie reklamacji nie zostaną dotrzymane, sprawa ma być rozpatrywana na korzyść konsumenta. O procedurach dotyczących składania i rozpatrywania reklamacji firmy będą musiały dokładnie informować swoich klientów na piśmie w momencie zawierania umowy. Projekt zakłada też powołanie instytucji Rzecznika Finansowego, który będzie reprezentował interesy klientów instytucji finansowych.

     Posłowie będą także pracować nad projektami dotyczącymi likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego. Propozycje te przewidują zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) – wystawianego przez bank dokumentu uprawniającego do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązuje się z umowy. Zaciągając zobowiązanie wobec banku, klient otrzymuje do podpisania oświadczenie o poddaniu się egzekucji na wypadek niemożności spłaty zadłużenia. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie BTE przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd bada BTE tylko pod względem formalnym – nie może wnikać w kwestie merytoryczne. Jeśli sąd stwierdzi poprawność formalną BTE, wtedy nadaje mu klauzulę wykonalności w ciągu trzech dni od złożenia wniosku przez bank. Projekt wniesiony przez grupę posłów KP PO dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r. TK uznał, że przyznanie bankom uprawnienia do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Zdaniem Trybunału bank i jego klient powinni mieć co do zasady równe możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Projekt KP PO odbiera prawo do wydawania tytułu egzekucyjnego nie tylko bankom, ale też spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym.

     Przygotowanie inwestycji drogowych będzie przebiegać sprawniej dzięki nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Sejm rozpatrzy tę propozycję w drugim czytaniu. Projekt ma usprawnić przygotowania inwestycji drogowych i wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej z unijnego budżetu na lata 2014-2020 przewidzianych na ten cel. Wydłużony z 4 do 6 lat zostanie  termin obowiązywania tzw. decyzji środowiskowych. Okres ten mógłby zostać przedłużony o kolejne 4 lata, jeśli realizacja przedsięwzięcia przebiegała etapowo, a warunki jego realizacji nie uległy zmianom. Dzięki temu nie trzeba będzie ponownie ich uzyskiwać.

     Nowe zasady finansowania Komisji Nadzoru Finansowego wprowadza poselski projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw, którego drugie czytanie odbędzie się na 94. posiedzeniu Sejmu. Projekt rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat rocznych na rzecz KNF. Zgodnie z proponowanymi zmianami taki obowiązek będą miały wszystkie podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym. Obecnie roczne opłaty są uiszczane głównie przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Pozostali uczestnicy rynku kapitałowego ponoszą koszty jednorazowych czynności KNF (np. opłaty za wydawanie zezwoleń na wniosek danego podmiotu).

     Pieniądze ze sprzedaży mieszkania kupionego od gminy z bonifikatą będzie można przeznaczyć także na zakup spółdzielczego mieszkania własnościowego – to główne założenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zaproponowane zmiany doprecyzowują obowiązujące już przepisy. Obecnie osoby, które zakupiły od gminy mieszkanie z bonifikatą, mogą je sprzedać przed upływem 5 lat i nie są zobowiązane do jej zwrotu, jeżeli środki ze sprzedaży przeznaczą w ciągu 12 miesięcy na zakup innego lokalu mieszkalnego. Wnioskodawcy zwracają uwagę, że obowiązująca ustawa nie wskazuje jednoznacznie, że dotyczy to także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i samorządy często w takich sytuacjach żądają zwrotu bonifikat.

     Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu projekt odnoszący się do tej kwestii leczenia niepłodności, który powstał w Komisji Zdrowia na podstawie dwóch propozycji. Projekt dotyczy leczenia niepłodności, zasad i warunków stosowania wspomaganej prokreacji, postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami. Jedną z metod leczenia niepłodności uregulowanych w projekcie jest procedura in vitro, która ma być dostępna dla małżeństw oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu. Z tej metody będzie można skorzystać, jeśli inne sposoby, stosowane przez co najmniej 12 miesięcy nie przyniosły efektów. Zapłodnionych będzie mogło zostać nie więcej niż 6 komórek rozrodczych. Zasada ta nie będzie stosowana, jeśli kobieta ukończyła 35 lat, dwie próby in vitro nie przyniosły rezultatów lub ze względu na stan zdrowia kobiety, niezależny od problemu bezpłodności. Projekt zakazuje tworzenia ludzkich zarodków, jeśli nie będą one służyły wspomaganej prokreacji. W projekcie zapisano też zakaz niszczenia prawidłowo rozwijających się zarodków, czyli m.in. takich, w których nie zostały stwierdzone wady powodujące ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę. Za niszczenie zarodków wbrew ustawie oraz klonowanie zarodków będzie grozić od 6 miesięcy do 5 lat więzienia. Projekt porządkuje kwestię anonimowego dawstwa komórek rozrodczych i zarodków.

     źródło: KP PO