95. posiedzenie Sejmu


SejmŁ95 posiedzenie Sejmu potrwa od 23 do 25 czerwca. Do wyborów parlamentarnych Sejm zbierze się jeszcze pięć razy.

Na początku posłowie rozstrzygną o losach obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi.

Zajmą się rządowym projektem ustawy o leczeniu niepłodności i poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Przez 11 lat powstało już 11 projektów o in vitro. Celem obecnego projektu rządowego ma być ujednolicenie procedur i zasad leczenia niepłodności. Rząd wprowadza w nim jednoznaczny zakaz klonowania, eksperymentów i handlu ludzkimi zarodkami. Powołuje też rejestr dawców komórek, który ma zapewnić jednocześnie anonimowość dawców i bezpieczeństwo zarodków, a także zakłada większy niż obecnie nadzór państwa nad stosowaniem metody in vitro.

Odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo o zgromadzeniach. Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 2014 r. oraz wytyczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z maja 2007 r., uwzględnia sygnały od organizacji społecznych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Odpowiada na problemy sformalizowania zawiadomień o chęci zorganizowania zgromadzenia w wyniku nagłego zdarzenia, braku rozwiązań gwarantujących drogę sądową rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawie zakazu zgromadzeń, a także wadliwość już istniejących (m.in. definicji zgromadzenia, krzyżowania się zgromadzeń, nieskutecznej procedury odwoławczej). Sejm zajmie się jeszcze projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

Informację o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela oraz swojej działalności za rok 2014 złoży rzecznik praw obywatelskich. Podobnie rzecznik praw dziecka – złoży informację o działalności w 2014 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka.

Posłowie będą debatować także o: ● senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy; ● poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; ● rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi; ● poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw; ● poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami; ● rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw; ● poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych; ● rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów; ● rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; ● rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw; ● rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze; ● poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka; ● rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa.

Zostaną podjęte uchwały Senatu w sprawie: ● ustawy o Trybunale Konstytucyjnym; ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw; ● ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy; ● ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw; ● ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane; ● ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Odbędą się pierwsze czytania projektów ustaw: ● o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw; ● o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; ● o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw; ● o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego; ● o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie; ● o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw; ● o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej.

Sejm zajmie się prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz zasadami małego ruchu granicznego między Polską a Ukrainą.

Posłowie zgłosili projekty uchwał w sprawach „uczczenia ofiar przewrotu majowego 1926 r.” oraz „uczczenia pamięci ofiar zamachu majowego 1926 r.”, a także w sprawie odrzucenia rządowego dokumentu: „Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.”.

Źródło: MamPrawoWiedzieć