96. posiedzenie Sejmu


SejmLOd 7 do 10 lipca posłowie będą się zajmować m.in. zmianami w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz pakietem socjalnym.

     Obowiązek informowania o wydatkach na promocję z 1 procenta otrzymanego od podatników oraz zakaz preferowania konkretnych organizacji w programach komputerowych wspomagających składanie PIT – to niektóre założenia nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt zapowiada utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. z niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych pieniędzy z 1 procenta przez OPP.
     Kierownicy zespołów kuratorów sądowych będą odpowiadać m.in. za analizę obciążenia pracą zespołów oraz współpracę z samorządem i organizacjami społecznymi. Projekt zmian w ustawie o kuratorach sądowych zaproponowany przez komisję sprawiedliwości i praw człowieka jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., który mówił o doprecyzowaniu zadań kierownika zespołu.

Dokumenty do wglądu w biurze Rzecznika Praw Dziecka

     Rzecznik Praw Dziecka, który w roli prokuratura reprezentuje interesy dziecka w sądzie, będzie miał dostęp do akt sprawy we własnym biurze. Powszechną praktyką jest, że sądy udostępniają dokumenty jedynie w swojej siedzibie. Ze względu na odległość często uniemożliwia to RPD zapoznanie się z nimi. Projekt posłów Platformy Obywatelskiej daje możliwość utajenia źródła informacji pozyskanej przez rzecznika np. w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości w domu dziecka przez jednego z wychowanków.

     Szkoły i centra kształcenia praktycznego zajmujące się nauczaniem przedmiotów związanych z naprawą i eksploatacją samochodów będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów (SKP) – zakłada projekt komisji infrastruktury. Według obowiązujących przepisów SKP mogą prowadzić tylko przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zmiany w pomocy społecznej

     Posłowie zajmą się projektem, który ma poprawić sytuację życiową osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej m.in. umożliwią gminom tworzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotychczas możliwość taką miały powiaty) oraz ureguluje przepisy dotyczące bezdomnych.
     Według rządowego projektu zostaną połączone Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Połączenie obu instytucji ma usprawnić ich prace i przynieść oszczędności. Do zadań nowej AMW będzie należało gospodarowanie powierzonym i użyczonym mieniem Skarbu Państwa, przejmowanie i nabywanie mienia oraz obrót nim, remontowanie budynków i lokali mieszkalnych, a także budowanie domów mieszkalnych w związku z obronnością i bezpieczeństwa państwa.

Wraca asesor sądowy. Zmiany w Straży Granicznej

     Przywrócenie do sądów powszechnych funkcji asesora sądowego, który będzie niezawisły i mianowany przez prezydenta – to główne założenie prezydenckiego projektu zmian w ustawie o sądach powszechnych. Zgodnie z projektem asesorzy będą orzekać w niektórych sprawach, co przyspieszy i usprawni działanie sądów.

     Siły Zbrojne będą mogły pomóc funkcjonariuszom Straży Granicznej w wypadku bezpośrednich zagrożeń zamachem na nienaruszalność granicy państwowej, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli lub bezpośredniego zagrożenia zamachem na obiekty lub urządzenia wykorzystywane przez Straż Graniczną. Projekt zmian zaproponowany przez rząd jest odpowiedzią na zagrożenie ewentualnym atakiem terrorystycznym lub zaognienie sytuacji na wschodzie Europy.
Informacje o działaniu KRRiT oraz TK w 2014 r.

     Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak przedstawi posłom informację na temat podstawowych problemów radiofonii i telewizji oraz sprawozdanie z działań rady w 2014 r. Jak czytamy w dokumencie, KRRiT przekazała Telewizji Polskiej 444 mln zł, a Polskiemu Radiu – 164 mln zł wpływów z abonamentu.

     Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. przedstawi prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński.

Tekst pochodzi z serwisu MamPrawoWiedziec.pl