98. posiedzenie Sejmu


SejmRWe wtorek po godz. 10 Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się projektem ustawy o pomocy frankowiczom, propozycjami zmian w ustawie o UOKiK, które zwiększają ochronę konsumenta oraz projektem ustawy antysmogowej.

     Posłowie zajmą się ponownie rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg. Zmiany są istotne ze względu na nową perspektywę finansową UE. Mają one pomóc inwestorom w terminowym wykonywaniu projektów drogowych. W projekcie noweli zaproponowano wydłużenie terminu na złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZWID) do 6 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Okres 6 lat może zostać wydłużony o 4 lata w przypadku inwestycji, których realizacja przebiegała etapowo, a warunki jej wykonania nie uległy zmianie.

     Dzięki ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na etapie przedsądowym. Posłowie rozpatrzą stanowisko stanowiska Senatu w sprawie ustawy. W punktach w ramach sieci będzie można m.in.: uzyskać informację o obowiązujących przepisach, wynikających z nich prawach i obowiązkach oraz o sposobie rozwiązania problemu prawnego. Możliwe będzie także sporządzenie pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne, sporządzenie pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

     Posłowie powrócą także do propozycji zmian w Prawie lotniczym, które zakładają, że firmy zarządzające ruchem lotniczym będą miały obowiązek przedstawienia jeszcze przed startem samolotu planu lotu. Jeśli nie przedstawią takiego planu koordynatorowi lub zarządcy lotniska, będą im groziły grzywny.

     Dyskutowany będzie także projekt nowelizacji ustawy o UOKiK, który zakłada lepszą ochronę konsumentów na rynku finansowym. Rządowy projekt noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przygotował UOKiK we współpracy z resortami finansów i sprawiedliwości. Dotyczy on m.in. tzw. klauzul niedozwolonych w umowach. Są to zapisy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumenta oraz nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem. O uznaniu zapisów za niedozwolone decyduje UOKiK.

     Sejm ma zająć się też rządowym projektem noweli ustawy o Prokuratorii Generalnej. Zgodnie z nim prokuratoria będzie mogła przekazać prowadzenie rutynowych spraw innym podmiotom, by skupić się na najważniejszych.

     Rozpatrzony będzie również projekt nowelizacji dot. transakcji handlowych, który ma przeciwdziałać opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych oraz wprowadzić ujednolicony mechanizm naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym i projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności, dotyczący uproszczenia w dokonywaniu wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zniesienia opłat za udostępnianie danych CEIDG.

     Sejm będzie pracować nad projektem ustawy o pomocy dla osób, które zaciągnęły kredyty w walutach obcych, w tym we frankach szwajcarskich. Projekt umożliwia przejście z kredytu walutowego na kredyt w złotówkach. Koszty tej zmiany mają być podzielone równomiernie pomiędzy bank i kredytobiorcę.

     Omawiane będą także propozycje zmian w Prawie ochrony środowiska. Zgodnie z projektem ustawy antysmogowej to samorządy określą, jakim paliwem będzie można palić w piecach i wyznaczą standardy techniczne dla kotłów. Ma to pomóc w walce z tzw. niską emisją, która powoduje, że w Polsce mamy bardzo zanieczyszczone powietrze.

     Sejm rozpatrzy też sprawozdanie komisji: finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego projektu zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komisje opowiedziały się za przedłużeniem obecnych zasad tzw. janosikowego w przypadku województw.

     Sejm rozpocznie prace nad projektem grupy senatorów, który ma wykonywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. co do pobierania billingów i kontroli operacyjnej prowadzonej przez służby specjalne. Projekt noweli ustaw – m.in. o Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Celnej i kontroli skarbowej – zgłosiła grupa senatorów PO.