99. posiedzenie Sejmu


sejmCZaprzysiężenie nowych posłów, łatwiejszy dostęp do kont bankowych zmarłego i walka z aborcją. Rozpoczęło się powakacyjne posiedzenie Sejmu (9–11 września).

     Czterej posłowie złożyli ślubowanie. Po wygranej Andrzeja Dudy posłowie PiS Maciej Łopiński, Małgorzata Sadurska, Krzysztof Szczerski oraz Adam Kwiatkowski obejmą stanowiska w kancelarii prezydenta. Ich mandaty obejmą odpowiednio: Daniela Chrapkiewicz, Krzysztof Głuchowski, Filip Kaczyński oraz Michał Dworczyk. 

     W środę Sejm przyjmie również zaprzysiężenie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara.

     Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że w tym tygodniu sprawą uchodźców zajmą się dwie połączone komisje sejmowe: spraw wewnętrznych i europejska.

      Zmiany w kodeksie karnym. Rządowa propozycja dostosowuje polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej – dotyczy karania za przestępstwa prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

      Wypoczynek dzieci i młodzieży – uprawnienia dla instruktorów harcerskich, regulacje kontroli obozów zagranicznych. Zmiany w przepisach zostały wpisane do ustawy o systemie oświaty. Projekt powstał w Ministerstwie Edukacji, konsultowało go ponad 60 organizacji pozarządowych i przedstawicieli branży turystycznej. Zmiany wprowadzają min. definicję wypoczynku (poszerzając uprawnienia kuratora do nadzorowania nie tylko wyjazdów podczas wakacji i ferii zimowych, ale także podczas przerwy zimowej i wiosennej), ustalają pierwszeństwo w ubieganiu się o wyjazd finansowany przez wojewodę (dotychczasowa grupa została poszerzona o dzieci żyjące w trudnych warunkach materialnych, w tym samotnie wychowywane), uznają uprawnienia instruktorów harcerskich do bycia wychowawcą i kierownikiem podczas obozu i kolonii.

      W drugim czytaniu posłowie wysłuchają rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Jego celem jest poprawa sytuacji zdrowotnej Polaków m.in.: zmniejszenie o 2 proc. liczby palących do 2020 r. oraz ograniczenie otyłości i zachorowalności na cukrzycę do 2025 r. W zamierzeniach rządu Polacy do 2030 r. mają żyć dłużej: mężczyźni 78 lat, kobiety – 84, a różnica między długością życia kobiet i mężczyzn ma się zmniejszyć z 8 do 6 lat. Ustawa wprowadza obowiązkowe przyjmowanie Narodowego Programu Zdrowia na co najmniej 5 lat (pierwszy zostanie przyjęty na lata 2016–2020) oraz utworzenie Rady ds. Zdrowia Publicznego (zastąpi ona Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia), która będzie czuwać nad realizacją programu.

      Sejm zajmie się projektem zmian w ustawie o Karcie Dużej Rodziny wniesionym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Klub PiS proponuje zwolnienie członków rodzin wielodzietnych w całości lub częściowo z opłat za śmieci.

      Rząd złożył również projekt, którego celem jest dostosowanie polskich przepisów do regulacji Rady Europejskiej dotyczącej europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT). EUWT są instytucjami ponadnarodowymi tworzonymi na terenie Unii przez jednostki posiadające osobowość prawną, m.in. samorządy i uniwersytety. Do końca 2013 r. w UE powstało 45 EUWT, w tym 3 z udziałem instytucji polskich. Nowe przepisy uszczegóławiają te już obowiązujące.

      Senat zaproponował zmiany w prawie bankowym. Mają one ułatwić spadkobiercom pozyskiwanie informacji na temat posiadanych przez zmarłego kont bankowych. Zgodnie z nowymi zasadami banki i SKOK-i będą miały obowiązek dowiedzenia się, co się dzieje z właścicielem depozytu bądź rachunku, który nie jest od dawna aktywny. Nowelizacja nakłada na banki obowiązek informowania podczas otwieraniu rachunku o możliwości wskazania osoby, której zostaną przekazane środki zgromadzone na rachunku w przypadku śmierci właściciela.

      Trzy projekty obywatelskie w pierwszym czytaniu. Projekt ustawy dotyczącej fizjoterapeutyów ma na celu uregulowanie prawa do wykonywania zawodu, powołanie Krajowej Rady Fizjoterapeutów, która pełniłaby funkcje kontrolne, oraz Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, gromadzącego dane o osobach posiadających prawo wykonywania tego zawodu po zdaniu specjalnego, bezpłatnego egzaminu. Autorem projektu jest Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

      Drugi obywatelski projekt, złożony przez fundację Pro – prawo do życia, dotyczy zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Wprowadza on całkowity zakaz przerywania ciąży, wyłączenia karalności aborcji dokonanej w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej, wprowadzenia wymogu pisemnej zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów na udział w zajęciach szkolnych z zakresu edukacji seksualnej.

      Autorem trzeciego pomysłu jest Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, 17 października miałby być Dniem Sprzedaży Bezpośredniej.

      Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali projekt uchwały w sprawie sytuacji polskich szkół na Litwie. Ma ona związek z protestami, które odbyły się w na początku września. Uczestnicy protestu chcieli m.in. odwołania ustawy o oświacie z 2011 r., która według nich dyskryminuje polskie szkolnictwo na Litwie. W uchwale Sejm RP zwraca się do władz Litwy o podjęcie kroków, które zażegnają powstały konflikt.

 

źródło: MamPrawoWiedziec.pl