Lady D (+ druk zgłoszenia)


 

LOGO-LADY-dG-640x360REGULAMIN „KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK”

 

ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE)

 

 

 

 

 

§1

 

 1. Honorowy patronat nad „Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek” na etapie wojewódzkim w województwie lubuskim, zwanym dalej „Konkursem”, 
sprawują  Wojewoda Lubuski Pani Katarzyna Osos  oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Polak.

 

2. Organizatorem Konkursu jest Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej, zwane dalej „Biurem”, we współpracy z Oddziałem Lubuskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

3. Biuro zajmuje się organizacją, promocją i przeprowadzeniem Konkursu.

 

4. Dane teleadresowe konkursu: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej,       66-400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 6/107,  tel./fax 95 738-83-88, e – mail: sibinska.krystyna@gmail.com.

 

§2

 

1. Celem konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe  na terenie województwa lubuskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

 

 2. Szczegółowe kategorie „ Konkursu” :

 

 1. 1)Dobry Start” – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26
  dzia
  łających w różnych obszarach życia społecznego;
 2. 2)„Kultura i Sztuka” – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
 3. 3)„Sport” – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających
  w obszarze sportu;
 4. 4)„Życie Społeczne” – kategoria dla kobiet działających w organizacjach
  i instytucjach na rzecz osób niepe
  łnosprawnych lub innych osób,
  albo przedsi
  ęwzięć społecznie użytecznych;
 5. 5)„Życie Zawodowe” – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób
  niepe
  łnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

 

3. Laureatki konkursu wybierane są przez kapitułę, w skład, której wchodzą przedstawiciele organizatorów, administracji rządowej, samorządowej, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

 

4. W każdej kategorii wybierane jest jedna laureatka. Laureatka przechodzi
do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym.

 

5. Kapituła może podjąć decyzję o wyróżnieniu kandydatki/ek ze względu na specjalne osiągnięcia. Wyróżniona laureatka przechodzi do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym.

 

6. Laureatki otrzymują dyplomy pamiątkowe oraz nagrody, w przypadku ich pozyskania przez organizatora konkursu.

 

§3

 

1. W skład kapituły wchodzi, co najmniej 5 osób. Kapituła zatwierdzana jest przez organizatora Konkursu do dnia 25 marca 2015 r.

 

2. Podanie do wiadomości publicznej składu kapituły nastąpi niezwłocznie
po jej powołaniu.

 

§4

 

1.  Uroczyste rozpoczęcie konkursu wyznacza się na dzień 2 kwietnia 2015 r.

 

2. Zgłoszenie kandydatki do konkursu powinno nastąpić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia kandydatek przyjmowane są w siedzibie Biura, o którym mowa w §1 ust. 4, do dnia 30 maja 2015 r. W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. Do konkursu nie mogą być ponownie zgłoszone Panie, które otrzymały wcześniej statuetkę Lady D.

 

3. Do zgłoszenia mogą zostać dołączone wyłącznie zdjęcia kandydatki zapisane
na płycie cd, w ilości nie więcej niż 2 szt. ( parametry zdjęcia: wymiary nie mniej niż 1000×700 pikseli, pojemność zdjęcia nie więcej niż do 2MB, format zdjęcia – jpg).
Nie jest możliwe dołączanie innych załączników oprócz załącznika, o którym mowa
w §4 ust.5.

 

4. Kandydatka musi mieć ukończone 18 r.ż. oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem kandydatek, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 i 3.

 

5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć zgodę kandydatki
lub opiekuna ustawowego/prawnego na udział w Konkursie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§5

 

1. Kapituła dokonuje wyboru laureatek do dnia 15 czerwca 2015 r. Wybór następuje większością głosów.

 

2. Kapitule przysługuje prawo przesunięcia zgłoszenia kandydatki do innej kategorii konkursu niż kategoria zaproponowana przez podmiot zgłaszający.

 

3. Kapituła niezwłocznie informuje Biuro Konkursu o wyborze laureatek.

 

§6

 

 Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:

 

 1. 1)jednostki administracji rządowej;
 2. 2)jednostki administracji samorządowej;
 3. 3)organizacje pozarządowe,
 4. 4)media;
 5. 5)osoby fizyczne;
 6. 6)placówki edukacyjne.

 

§7

 

1. Dyplomy oraz nagrody, o których mowa w §2 ust. 5 wręczane są podczas uroczystej gali Konkursu.

 

2. O dokładnym terminie i miejscu gali Konkursu, kandydatki informowane są
z co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

§8

 

 Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za spory wynikłe w skutek działania osób trzecich.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do Regulaminu „KONKURSU LADY D.

 

im. KRYSTYNY BOCHENEK”

 

etap wojewódzki – województwo lubuskie

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATKI

 

do „KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK”

 

 

 

Proponowana kategoria wyróżnienia:

 

 

 

Imię i nazwisko kandydatki:

 

 

 

Data urodzenia kandydatki:

 

 

Dokładny adres:

 

 

 

Dane do kontaktu z kandydatką (numer telefonu i adres e-mailowy):

 

Stopień niepełnosprawności /orzeczenie o niepełnosprawności, okres, na jaki orzeczenie zostało wydane:

 

Przyczyna niepełnosprawności:

 

 

Charakterystyka kandydatki (informacje o wykształceniu, pracy, prowadzonej działalności):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymane przez kandydatkę  wyróżnienia, nagrody, dyplomy, podziękowania:

1)

2)

(….)

 

 

 

 

Uzasadnienie zgłoszenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane podmiotu zgłaszającego (nazwa, dane teleadresowe) wraz ze wskazaniem osób uprawnionych
do reprezentowania podmiotu:

 

 

…………………………………………….                       ……………………………………….

                                  Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

 

Załącznik nr 2

 

do Regulaminu „KONKURSU LADY D.

 

im. KRYSTYNY BOCHENEK”

 

etap wojewódzki – województwo lubuskie

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA KANDYDATKI/ OPIEKUNA USTAWOWEGO/ OPIEKUNA PRAWNEGO*

 

NA UDZIAŁ W „KONKURSIE LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK”

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko kandydatki, dane teleadresowe kandydatki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w „Konkursie Lady D. im. KRYSTYNY BOCHENEK”.

 

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin „ Konkursu Lady D. im. KRYSTYNY BOCHENEK” na etapie wojewódzkim oraz krajowym oraz że akceptuję jego postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i upublicznianie informacji
o mnie zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz na upublicznienie mojego wizerunku i innych informacji o mnie w celu realizacji „Konkursu Lady D.         
im. KRYSTYNY BOCHENEK”

 

 

 

Oświadczam, że w myśl polskiego prawa posiadam status osoby niepełnosprawnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ………..…………………………………………………….

 

                                                               podpis kandydatki/ opiekuna ustawowego / opiekuna prawnego*

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

UWAGA: Administratorem danych osobowych jest Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej
66-400 Gorzów Wlkp.  ul. Warszawska 6/107,  tel./fax 95 738-83-88, e – mail: krystyna.sibinska@sejm.pl.

 

 

 

You might also be interested in: