Pierwsze posiedzenie w 2017 roku


W Sali Posiedzeń albo w Sali Kolumnowej, z udziałem posłów opozycji lub bez nich – na pierwszym w 2017 roku posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się emeryturami żołnierzy służących w PRL, Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska oraz przywilejami dla powstańców warszawskich, sołtysów i małych przedsiębiorców.

Na poprzednim posiedzeniu Sejmu, 16 grudnia, po wykluczeniu z obrad Michała Szczerby (PO) przez marszałka Marka Kuchcińskiego (PiS) posłowie opozycji zajęli mównicę sejmową. Wieczorem, po kilku godzinach przerwy, marszałek zdecydował o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej. Przy udziale posłów PiS i dwóch posłów Kukiz’15 została przyjęta ustawa budżetowa na 2017 r. Posłowie opozycji podważają legalność jej uchwalenia, wątpią, że w Sali Kolumnowej było niezbędne kworum. Część z nich od 16 grudnia rotacyjnie protestuje w sali plenarnej.

Posłowie PO utrzymują, że 11 stycznia powinno zostać wznowione przedświąteczne, 33. posiedzenie Sejmu, a nie rozpocząć się kolejne, 34. To by znaczyło, że ogłoszona przez marszałka popołudniu 16 grudnia przerwa dotąd się nie skończyła. Na wniosek 30 posłów można dokonać reasumpcji, czyli powtórzenia głosowania, jeśli jego wynik „budzi uzasadnione wątpliwości”, ale może się to odbyć jedynie na tym samym posiedzeniu co głosowanie.

Posłowie rozpatrzą rządowy projekt ustawy obniżającej emerytury i renty dla byłych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i żołnierzy zawodowych pełniących służbę od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. Wysokość obliczonego według nowych zasad świadczenia nie będzie mogła przekraczać średniej kwoty emerytury. Wcześniej, 16 grudnia w Sali Kolumnowej, posłowie przyjęli przepisy obniżające emerytury i renty dla pracowników aparatu bezpieczeństwa PRL do maksymalnie 2 tys. zł w przypadku emerytur i 1,7 tys. zł w przypadku renty inwalidzkiej.

11 stycznia odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy, który zmienia zasady obsadzania rad nadzorczych i zarządów w 16 Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WFOŚiGW przyznają środki na inwestycje poprawiające ochronę środowiska takie jak oczyszczalnie wód, sieci wodociągowe, odnawialne źródła energii lub ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt (niektóre z tych zadań realizują organizacje pozarządowe).

Na środę zaplanowane jest drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja wprowadza obowiązek, aby wszystkie projekty ustaw, które dotyczą majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców (także wobec administracji państwowej), były oceniane pod kątem ich wpływu na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Posłowie zajmą się projektem ustawy o sołtysach i radach sołeckich złożonym przez Polskie Stronnictwo Ludowe. PSL proponuje przyznanie sołtysom możliwości uczestniczenia bez prawa głosu w obradach rady gminy, taką samą ochronę prawną, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym i finansowane z budżetu państwa wynagrodzenia w wysokości 1000 zł miesięcznie. Obecnie nie otrzymują pensji. Oprócz tego rada gminy będzie mogła ustalić zasady, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowych.

Marcin Święcicki (PO) przedstawi poselski projekt ustawy, który zakłada zwolnienie uczestników Powstania Warszawskiego z opłat za pobyt w domach opieki społecznej. Koszty będą w połowie pokrywane przez gminę, a w połowie przez skarb państwa.

źródło: MamPrawoWiedziec.pl