5 marca Dniem Równych Płac Kobiet i Mężczyzn


rownaplacaSejm RP  doceniając wagę równego traktowania i sprawiedliwych płac  zamierza ustanowić dzień 5 marca Dniem Równych Płac Kobiet i Mężczyzn, wyrażając w ten sposób przekonanie, że ten Dzień przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej na temat ustanowionej przez kodeks pracy zasady „równa płaca za równą pracę”.

Konstytucja RP i kodeks pracy  gwarantują równość w miejscu pracy, w tym w szczególności równą płacę za równą pracę i ustanowienie Dnia Równych Płac podkreśliłoby wagę tych ustawowych zapewnień i było zgodne z zaleceniami Rady Europy, Unii Europejskiej i ONZ.

W 2011 r. pierwszy raz w całej Unii Europejskiej obchodzony był Dzień Równej Płacy. Jako datę wybrano 5 marca, bo właśnie tego dnia statystyczna Europejka osiągnęła poziom dochodu równy dochodom mężczyzn z poprzedniego roku (kobieta musiała pracować trzy miesiące dłużej). W Polsce wysokość luki płacowej jest zbliżona do średniej europejskiej, dlatego dzień Równej Płacy przypadałby również na 5 marca.

Wedle słów Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i unijnej komisarz ds. sprawiedliwości i praw obywatelskich: „Europejski Dzień Równiej Płacy przypomina nam, jak wiele jeszcze należy zrobić, aby zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. We współpracy z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi będziemy podejmować wysiłki na rzecz istotnego zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE, aby w przyszłości nie było konieczne organizowanie Dnia Równiej Płacy w celu podkreślania rozbieżności w zarobkach kobiet i mężczyzn.”

Równa płaca za równą pracę to jedna z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej. Zapisano ją już w traktacie rzymskim w 1957 r. Jednak postęp w zmniejszaniu różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn następuje powoli. W Polsce badanie struktury wynagrodzeń przeprowadzone przez GUS w 2011 r. wykazało, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn było w październiku 2010 roku o 17,7 % wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kobiet. W skali europejskiej różnica ta (tzw. luka płacowa – „gender pay gap”) wynosi 16.2 %. Liczby te są odzwierciedleniem cały czas utrzymującego się braku równości na rynku pracy i tego, że kobiety często zajmują niższe, gorzej płatne stanowiska. Konsekwencją różnic w wynagrodzeniach są także niższe emerytury kobiet – wedle wyliczeń Europejskiego Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), średnia emerytura kobiety w Unii Europejskiej wynosi 61% emerytury męskiej.

Naczelna Izba Kontroli w przeprowadzonej w 2013 r. kontroli wykazała iż, mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety w większości przebadanych jednostek administracji publicznej oraz spółek komunalnych i spółek Skarbu Państwa.

Równość kobiet i mężczyzn wymaga, by wybór kariery, stanowisko i płace wynikały z kwestii czysto merytorycznych, a nie płci. Jednym ze sposobów dążenia do tego, jest zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie i między innymi temu służą Dni Równej Płacy organizowane w całej Unii Europejskiej.