Regulamin konkursu plastycznego „Polska 10 lat w UE”.
flaga2                                  
R  E  G  U  L  A  M  I  N

            K O N K U R S U    P L A S T Y C Z N E G O              

              POLSKA 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ

 

ORGANIZATOR

Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra

Patronat honorowy – Lubuski Kurator Oświaty Gorzów Wielkopolski

 

CELE KONKURSU

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej uczestników,

 Utrwalenie jubileuszu obecności Polski w UE,

 Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych lubuskich dzieci i młodzieży.

 

TEMATYKA KONKURSU

Uczestnicy przygotują jedną pracę plastyczną w dowolnej technice w formacie A4 związaną z 10-leciem obecności Polski w Unii Europejskiej.

 

ADRESACI

W konkursie plastycznym „Polska 10 lat w UE” mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu  województwa lubuskiego.

 

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Prace plastyczne należy przesyłać lub dostarczyć do końca marca 2014 roku. Prace, które wpłyną po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą oceniane.

2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych  (malarstwo, rysunek, grafika, collage) w formacie A4. Pracę należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, kategoria wiekowa, nazwa, adres mailowy i numer telefonu szkoły, tytuł pracy.

3. Prace należy przesyłać na adres

Biuro Poseł na Sejm RP Krystyny Sibińskiej

Ul. Warszawska 6 / 107

66-400 Gorzów Wielkopolski

z dopiskiem: konkurs plastyczny.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia br.

5. Komisja konkursowa przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w czterech kategoriach: klasy I-III szkoły podstawowej,  klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

6. Skany prac konkursowych zostaną zamieszczone na Facebook-u, na stronie (https://www.facebook.com/biuro.krystynysibinskiej) – do 14 kwietnia (włącznie) każdy będzie mógł oddać swój głos (lajk) na dowolną ilość prac.

Trzy prace o największej liczbie lajków zostaną nagrodzone i otrzymają tytuł „najlepsza praca w konkursie według internautów“.

7. Wyniki konkursu zostana ogłoszone po 15 kwietnia na stronach internetowych: Posłanki na Sejm RP Krystyny Sibińskiej (http://www.krystynasibinska.pl/), Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct (http://www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl/) oraz Lubuskiego Kuratorium Oświaty (http://www.ko-gorzow.edu.pl/). Laureaci zostaną o nich poinformowani telefonicznie i mailowo.

 

KRYTERIA OCENY

– zgodność pracy z tematem konkursu,

– oryginalność, pomysłowość,

– estetyka wykonania pracy,

– walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

 

Decyzje komisji konkursowe są ostateczne.

 

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

Przewodnicząca: poseł Krystyna Sibińska

Członkowie komisji – przedstawiciele (po jednym):

Biura Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej

Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra

Lubuskiego Kuratora Oświaty Gorzów Wielkopolski

 

NAGRODY

Autorzy prac, które zajmą I, II i II miejsca (cztery kategorie + ocena internautów) otrzymają diplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. 1.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania wyników na stronach internetowych. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
  2. 2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac do celów popularyzowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w szczególności publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie.
  3. 3.Organizator nie odsyła zgłoszonych do konkursu prac. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej, na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
  4. 4.Prace nadesłane po terminie oraz nie spełniające wymogów regulaminowych zostaną zdyskwalifikowane.
  5. 5.Kwestie sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.