35. posiedzenie Sejmu


Na 35. posiedzeniu Sejmu (8-10 lutego) wróci projekt ustawy powołującej komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji.

Komisja otrzyma uprawnienia do odbierania warszawskich nieruchomości niesłusznie uzyskanych w ramach procesów reprywatyzacyjnych oraz nakładania wysokich kar finansowych na tych, którzy nieuczciwie się uwłaszczyli. Na wniosek komisji prokuratura będzie mogła dokonywać przeszukań i przekazywać komisji zdobyte w ten sposób dowody. Sąd Najwyższy krytykuje projekt jednoznacznie negatywnie. W opinii do projektu stwierdził, że przyznanie komisji jednocześnie kompetencji organu władzy wykonawczej oraz władzy sądowniczej narusza zawartą w konstytucji zasadę trójpodziału władzy.

Posłowie wysłuchają drugiego czytania rządowego projektu zmian w tzw. pakiecie onkologicznym. Jego sprawozdawcą jest Zbigniew Pawłowicz (PO). Proces leczenia nowotworów ma zostać odbiurokratyzowany i uproszczony.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce poprawić ściągalność niezapłaconych alimentów. Obecnie kary grożą jedynie tym dłużnikom, którzy od płacenia uchylają się „uporczywie” i uniemożliwiają zaspokojenie „podstawowych potrzeb życiowych” swoich dzieci i ich opiekunów. Według danych przytaczanych przez ministerstwo połowa postępowań o niepłacenie alimentów jest umarzana.

Według danych przedstawionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich od płacenia alimentów uchyla się w Polsce około 190 tys. (80 proc. zobowiązanych). Na koniec 2015 r. kary odsiadywało 3,7 tys. z nich. Łączny dług alimentacyjny według danych ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej przekroczył 8 mld zł.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik przygotował ustawę zaostrzającą kary dla piratów drogowych. Kierowcy, którzy spowodowali poważne wypadki po pijanemu trafią do więzienia na co najmniej 2 lata bez możliwości otrzymania wyroku w zawieszeniu.

Trzeci projekt Ministerstwa Sprawiedliwości znosi możliwość cyfrowego zawiązywania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy pomocy zwykłego podpisu elektronicznego.

Powstanie Polska Agencja Antydopingowa (POLADA). Projekt jej utworzenia przedstawi Ministerstwo Sportu. Kontrolerzy antydopingowi uzyskają status funkcjonariuszy publicznych, co znaczy, że będzie im przysługiwała dodatkowa ochrona prawna. Agencja będzie posiadała własny pion śledczy i współpracowała z prokuraturą oraz policją i innymi służbami mundurowymi.

Posłowie chcą doprecyzować przepisy dotyczące powoływania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Komisja zajmuje się rozpatrywaniem odwołań od decyzji wojewodów w sprawie komunalizacji mienia. KKU będzie pracowała w trzyosobowych zespołach i odwołania od decyzji jednego z nich będzie rozpatrywała inna trójka.

Rząd przygotował jeszcze projekt zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zostaną złagodzone przepisy określające warunki wpisania do wykazu organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymywania 1 proc. z obywatelskich podatków. Niezłożenie sprawozdania finansowego i merytorycznego w wyznaczonym terminie nie będzie dyskwalifikowało organizacji, jeśli wykaże, że opóźnienie wynikało z niezależnych od niej przyczyn.

Oprócz tego odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu o obrocie instrumentami finansowymi, która m.in. znosi podział na rynek giełdowy i pozagiełdowy.

Minister spraw zagranicznych przedstawi plany polskiej dyplomacji na 2017 r.