36. posiedzenie Sejmu


Posłowie obejmą większą kontrolą pracowników tymczasowych i agencje pracy. Kobietom w ciąży dadzą więcej ochrony przed zwolnieniami. Wraca temat połączenia Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską – 3-dniowe 36. posiedzenie Sejmu rozpocznie się 22 lutego.

Posłowie Platformy Obywatelskiej chcą odwołania marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Ich zdaniem marszałek ponosi odpowiedzialność za prowadzenie prac nad projektem ustawy budżetowej z pogwałceniem Konstytucji i Regulaminu Sejmu. W swoim wniosku opisują wydarzenia z 16 grudnia, gdy Kuchciński przeniósł obrady do Sali Kolumnowej, by na ostatnim posiedzeniu przed świętami umożliwić uchwalenie budżetu. W tym czasie w Sali Posiedzeń trwał protest części opozycji po wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby (PO). Wniosek o odwołanie marszałka przedstawi przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Pierwsze czytanie będzie miał projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (czyli tych, których czas pracy na rzecz jednego pracodawcy nie może przekraczać łącznie 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy). Obecnie częstą praktyką jest tworzenie kolejnych nowych agencji pracy po to, aby ten sam pracownik mógł za ich pośrednictwem pracować u tego samego pracodawcy, omijając ograniczenia czasowe. Nowa ustawa ma wyeliminować to zjawisko. Pracodawca nie będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika niezależnie od liczby agencji, jeśli limit czasowy zatrudnienia zostanie przekroczony.

Istotny przepis dotyczy zwiększenia ochrony kobiet w ciąży. Po wprowadzeniu proponowanych zmian umowy ulegające rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży, byłyby przedłużane do czasu porodu, aby kobiety mogły pobierać zasiłek. Projekt wprowadza także zmianę w ustawie o promocji zatrudnienia – przywraca obowiązek posiadania lokalu przez agencję pracy.

Sejm zajmie się w tym tygodniu trzema rządowymi projektami dotyczącymi zdrowia. Pierwszy projekt polega na przeniesieniu zapisów o orzekaniu zgonu na skutek śmierci mózgu lub zatrzymania krążenia z tzw. ustawy transplantacyjnej do tzw. ustawy o zawodach lekarza. Rząd uważa, że pozostawienie tej kwestii w tzw. ustawie transplantacyjnej może stwarzać wrażenie, że lekarze orzekają o zgonach, bo kierują się chęcią jak najszybszego pobrania komórek, tkanek i narządów do transplantacji.

Drugi projekt dotyczy uzyskiwania tytułu specjalisty w takich dziedzinach jak epidemiologia, toksykologia czy zdrowie publiczne (projekt dodaje do listy dwie nowe dziedziny: psychoseksuologia oraz embriologia kliniczna). Tytuł specjalisty będzie można dostać na podstawie odbytych szkoleń lub dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego oraz po zdaniu egzaminu państwowego. W zeszłym roku wygasło rozporządzenie ministra zdrowia, które regulowało tę kwestię.

Trzeci projekt wprowadza zmiany do ustaw o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta. Do najważniejszych rozwiązań należy wprowadzenie prawa do leczenia bólu dla każdego pacjenta bez względu na pochodzenie bólu czy wiek chorego. Obecnie takie prawo przysługuje jedynie pacjentom nieuleczalnie chorym. Projekt zmienia przepisy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej. Rozszerzone zostaną katalog osób mających dostęp do dokumentów oraz sposoby ich udostępniania (m.in. o możliwość zeskanowania i przekazania drogą elektroniczną). Zostaną wprowadzone kary finansowe za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia dokumentacji przez placówki zapewniające opiekę medyczną. Projekt określa, co się dzieje z danymi pacjentów, gdy placówka medyczna kończy działalność lub gdy umiera lekarz.

Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o inwestycjach związanych z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Nowa droga wodna umożliwi żeglugę statków morskich, w tym dużych statków pełnomorskich do portu w Elblągu, a także innych portów Zalewu Wiślanego. Inwestycja realizowana jest również po to, aby umożliwić jednostkom Marynarki Wojennej i Straży Granicznej dostęp do portów na Zalewie Wiślanym.

Senatorowie wnieśli projekt o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on wprowadzenie nowego sposobu naliczania akcyzy na samochody i motocykle. Akcyzą mają zostać objęte wszystkie samochody o masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Stawka ma być wyliczana nie na podstawie wartości samochodu, ale przez uwzględnienie rodzaju silnika oraz europejskiej normy poziomu emisji spalin. Według danych Ministerstwa Finansów przez zaniżanie wartości pojazdów używanych budżet traci rocznie 500 mln zł.

Posłowie Nowoczesnej proponują, aby rady 16 największych miast mogły w drodze uchwały ustanawiać strefy ograniczonego lub zakazanego ruchu samochodowego. Na razie nie ma w Polsce regulacji, które wprowadzają ograniczenia w zakresie transportu z uwagi na złą jakość powietrza – piszą w uzasadnieniu autorzy ustawy.

Posłowie z klubu Kukiz ‘15 złożyli projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo o ruchu drogowym. Posłowie proponują, aby postępowanie przeciwko sprawcy wykroczenia mogło być oparte tylko o dowody materialne, takie jak nagrania z urządzeń rejestrujących lub pomiary z urządzeń kontrolno-pomiarowych.