39. posiedzenie Sejmu


39. posiedzenie Sejmu (5-7 kwietnia) zakończy głosowanie nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. Naszym kandydatem na premiera jest lider partii Grzegorz Schetyna.

Członków Krajowej Rady Sądownictwa – według rządowego projektu przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości – ma wybierać parlament, a nie jak dotychczas sędziowie. Kandydatów będzie zgłaszać marszałkowi prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. Stowarzyszenia sędziowskie mogą przekazać Sejmowi swoje rekomendacje, z których Prezydium i posłowie mogą, ale nie muszą skorzystać.

Autorzy projektu wskazują, że obecny sposób wyboru sędziów i asesorów sądowych przez KRS w pełnym składzie marginalizuje głosy ministra sprawiedliwości i przedstawicieli prezydenta, Sejmu i Senatu, ponieważ to sędziowie mają przewagę liczebną (17 na 25 członków to sędziowie).

Projekt skrytykowały KRS, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Według OBWE „proponowane zmiany budzą poważne obawy związane z podstawowymi zasadami demokracji, w szczególności podziałem władz i niezależnością władzy sądowniczej”. List do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z apelem o odrzucenie ustawy wysłał także komisarz ds. praw człowieka Rady Europy Nils Muiżnieks.

Sejm zajmie się rządowym projektem zmian w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych (niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego). MSWiA chce, aby izby mogły szybciej i sprawniej reagować w przypadku zwiększającego się zadłużenia gmin. Jako przykład narastających problemów finansowych samorządów przywołano przypadek gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, gdzie zadłużenie w ubiegłym roku wyniosło blisko 400 proc. wysokości rocznego budżetu.

Do Sejmu wrócił projekt zmian w Prawie farmaceutycznym, wniesiony przez grupę posłów PiS. W pierwszym czytaniu komisja ds. deregulacji rekomendowała odrzucenie projektu, ale posłowie skierowali go do dalszych prac. Projektodawcy chcą wprowadzić zasady rozmieszczania aptek – mają być oddalone od siebie o min. 500 metrów, a na jedną nową aptekę ma przypadać minimum 3 tys. osób. Nowa ustawa ma także ograniczyć liczbę aptek w rękach jednego podmiotu do maksymalnie czterech. Projekt ma dotyczyć jedynie nowych aptek, a nie podmiotów już istniejących.

Sejm zajmie się także m.in.:

– rządowym projektem ustawy, która umożliwi pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Dzięki temu do Szczecina wpłynie więcej statków o większej wyporności, będzie też można przesyłać więcej towarów. Budowa ma zostać ukończona w 2020 r.

– rządowym projektem ustawy o spółdzielniach rolników – 10 rolników będzie mogło założyć spółdzielnię, która będzie prowadzić wspólną działalność gospodarczą w ich interesie, np. poprzez planowanie produkcji rolnej czy organizację sprzedaży produktów rolników; spółdzielnie zostaną zwolnione m.in. z podatku dochodowego od osób prawnych oraz będą mogły mieć zrekompensowane straty poniesione w danym roku rozliczeniowym

– trzema projektami zmieniającymi ustawę o ZUS,

– rządowym projektem ustawy o rybołówstwie morskim; armatorzy statków rybackich, którzy nie są w stanie samodzielnie odłowić przyznanej im na dany rok indywidualnej kwoty połowowej (ilość ryb na jakiej połów mają zezwolenie), nie będą mogli przekazać jej do odłowienia innemu armatorowi; według środowisk rybackich taka możliwość doprowadziła do tego, że armatorzy handlowali między sobą kwotami połowowymi i stawiało na uprzywilejowanej pozycji tych, których było na to stać,

– uchwałą Senatu na temat prezydenckiego projektu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

– projektem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,

– uchwałą Senatu dotyczącą rządowego projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania administracyjnego.