92. posiedzenie Sejmu


sejmKRządowy projekt o świadczeniach rodzinnych i nieodpłatnej pomocy prawnej, zabezpieczenia społeczne dla strażaków i ułatwienia rachunkowe dla małych spółek – to główne projekty 92. posiedzenia Sejmu (13–15 maja)

      Dzięki zmianom w ustawie o świadczeniach rodzinnych możliwe będzie otrzymywanie pieniędzy, gdy dochód rodziny przekracza wskazane kryterium dochodowe. Obecnie wynosi ono 574 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie; dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem – 664 zł. W przypadku przekroczenia tych kwot świadczenia będą zmniejszane o różnicę między przysługującą kwotą świadczeń, a wysokością dochodu rodziny. Aby świadczenie było wypłacane, nie może być mniejsze niż 20 zł.

     Po raz pierwszy posłowie wysłuchają rządowego projektu o nieodpłatnej pomocy prawnej. Zapowiada on otworzenie 1,5 tys. punktów, w których świadczona będzie pomoc prawna na etapie przedsądowym. Uprawnione do uzyskania pomocy będą osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci i weterani, poszkodowani na skutek klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz osoby powyżej 75. roku życia. Projekt wynika z deklaracji złożonej przez Ewę Kopacz w exposé.

     Rząd proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości. Są one skierowane do małych jednostek: spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Ich sprawozdania finansowe z 2 ostatnich lat obrotowych nie mogą przekraczać co najmniej 2 z 3 określonych w projekcie wielkości. Będą one mogły korzystać z prawa do skróconego sprawozdania finansowego i nie będą miały obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w Monitorze Spółdzielczym.

     Posłowie chcą przyznania strażakom nieobjętym ubezpieczeniem społecznym zabezpieczenia społecznego w przypadku powstania u nich niezdolności do pracy wywołanej uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub w ćwiczeniach. Obecnie otrzymują oni z tej racji jednorazowe świadczenie. Minister obrony narodowej przedstawi projekt dotyczący połączenia dwóch agencji wykonawczych – Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Do zadań nowej AMW będzie należało gospodarowanie powierzonym i użyczonym mieniem Skarbu Państwa, przejmowanie i nabywanie mienia oraz obrót nim, remontowanie budynków i lokali mieszkalnych, budowanie domów mieszkalnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Połączenie obu instytucji ma usprawnić funkcjonowanie i przynieść oszczędności państwu.

     Posłowie w drugim czytaniu wysłuchają prezydenckiego projektu zmian w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Celem prezydenckiej inicjatywy jest umożliwienie przeprowadzenia ekshumacji i godnego pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956. Za kwestie związane ze zmianą położenia grobowca ma odpowiadać właściwy wojewoda w porozumieniu z rodziną zmarłego.

     Tekst pochodzi z serwisu MamPrawoWiedziec.pl