93 posiedzenie Sejmu


sejmAW porządku 93. obrad Sejmu są m.in. prace nad korzystnymi dla obywateli zmianami w administracji podatkowej – będą np. centra obsługi, asystenci podatników – mikroprzedsiębiorców i Baza Wiedzy Administracji Podatkowej. Sejm zajmie się również przepisami, które pozwolą w lepszy sposób chronić cenne zabytki. Posłowie rozpatrzą też propozycję podniesienia strażakom PSP dodatków za wieloletnią służbę, co ma zachęcić  doświadczonych funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Skrócenie postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym i kontynuacja informatyzacji postępowań sądowych to kolejne propozycje zmian w prawie, które Sejm rozpatrzy na 93. posiedzeniu.

     Ponadto w czasie 93. posiedzenia Sejm wysłucha informacji bieżącej o procedurze przetargowej na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP oraz skutkach rozstrzygnięcia przetargu dla polskiej gospodarki. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. wysokości płacy minimalnej, aktualnej strategii rozwoju transportu lotniczego w Polsce oraz pomocy finansowej i usług dla rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi.

     Państwo zwiększy nakłady na obronność do minimum 2 proc. PKB – przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Na 93. posiedzeniu Sejm przeprowadzi trzecie czytanie projektu wypracowanego w Komisji Obrony Narodowej. Zgodnie z proponowaną nowelizacją, od 2016 r. na finansowanie potrzeb obronnych Polski budżet państwa będzie przeznaczać corocznie nie mniej niż 2 proc. PKB z roku poprzedniego. W 2016 r. ma to zapewnić dodatkowo ponad 800 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla wojska. Projekt uwzględnia ustalenia państw członkowskich NATO ze szczytu w Newport w 2014 r. Udział wydatków na naukę, badania i rozwój polskiego przemysłowego potencjału obronnego ma wynosić co najmniej 2,5 proc. nakładów na obronność. Wydatki majątkowe mają stanowić co najmniej 20 proc. tych nakładów. Ponadto projekt przewiduje m.in., że rząd będzie przyjmować dokument określający szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP co 4 lata, a nie co 2 jak obecnie. Ponadto okres planistyczny wydłużono z 6-letniego na 10-letni.

     Sejm będzie kontynuować prace nad regulacjami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz postępowania przed nim. Celem nowych przepisów ma być m.in. skrócenie czasu rozpatrywania skarg przez Trybunał, co obecnie – jak podaje wnioskodawca w uzasadnieniu do zmian – trwa średnio 19 miesięcy. Projekt wprowadza możliwość łącznego rozpoznawania wniosków, skarg konstytucyjnych i pytań prawnych, dotyczących tego samego problemu. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował prezes Trybunału. Poza tym mniej skomplikowane sprawy mogłyby być rozpatrywane na posiedzeniach, a nie na rozprawach. Wyrok wraz z uzasadnieniem musiałby być wydany najpóźniej po trzech miesiącach od zamknięcia rozprawy lub po miesiącu od zamknięcia posiedzenia. Ponadto projekt znosi zasadę dyskontynuacji wniosków złożonych do Trybunału przez parlamentarzystów. Dzięki temu wnioski do TK będą mogły być rozpatrywane także po zakończeniu kadencji parlamentu.

     W porządku posiedzenia jest drugie czytanie rządowego projektu nowej ustawy o administracji podatkowej. Skierowane do prac w parlamencie propozycje mają usprawnić działanie administracji podatkowej oraz ułatwić obywatelom skorzystanie z jej wsparcia. Od 1 września 2015 r. mają zostać utworzone tzw. centra obsługi, w których będzie można składać podania i deklaracje oraz otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów. Projekt przewiduje także, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze półtora roku prowadzenia firmy będą mieli prawo do pomocy asystenta podatnika, który będzie udzielał informacji o obowiązkach podatkowych. Ponadto projekt m.in. nakłada na administrację podatkową obowiązek zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. W tym celu ma zostać utworzona Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane interpretacje przepisów prawa podatkowego, orzecznictwo sądów oraz broszury informacyjne. Rząd zaproponował też utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

     Lepsza kontrola oznakowania zużycia energii na urządzeniach biurowych przewiduje rządowa propozycja, nad którą Sejm będzie kontynuować prace podczas bieżącego posiedzenia. Projekt nowelizacji ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw doprecyzowuje obowiązujące przepisy odnoszące się do systemu kontroli takich produktów. Wprowadza też regulacje dotyczące monitorowania realizacji wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych „Energy Star”. W projekcie doprecyzowano m.in. pojęcie karty produktu, która jest dołączana do urządzeń elektrycznych. Ma ona zawierać, napisaną po polsku, tabelę informacyjną dotyczącą parametrów technicznych danego urządzenia. Jego dostawca będzie zobowiązany do dołączenia tej karty do broszur lub innej dokumentacji dodawanej do produktu wykorzystującego energię.

     Przedmiotem prac Sejmu będą też przepisy umożliwiające wypłatę zaliczek na realizację inwestycji w ramach PROW 2014-2020. Zawiera je rządowy projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. Projekt wdraża do prawa krajowego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. W projekcie określono m.in., że jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać zaliczki z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację scaleń gruntów oraz pomoc techniczną. Samorządy będą też otrzymywały w formie oprocentowanych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego środki na finansowanie takich działań jak np.: transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze czy wsparcie w ramach inicjatywy LEADER. Projekt przewiduje również, że o zaliczki będą mogli występować rolnicy, którym przyznano wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie.

     Podczas 93. posiedzenia Sejmu posłowie będą także pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt obejmuje zmiany w regulacjach dotyczących postępowania rozpoznawczego, klauzulowego oraz egzekucyjnego. Nowe przepisy mają przynieść wymierne oszczędności w sądownictwie, poprawić efektywność pracy sądów, uprościć niektóre czynności procesowe i zwiększyć dostęp do sądu. Proponowana nowelizacja m.in. wprowadza nową formę czynności prawnych – formę dokumentową. Dokumentem ma być nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (w tym np. e-mail czy sms). Projekt przewiduje także możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach cywilnych prowadzonych w zwykłym trybie – za pomocą aplikacji „elektroniczne biuro podawcze”. Proponowane jest również rozszerzenie możliwości przeprowadzania posiedzenia i dowodu (np. przesłuchania świadka) przy pomocy urządzeń umożliwiających dokonywanie tych czynności na odległość.

     Wyższe dodatki za wieloletnią służbę dla strażaków PSP – m.in. taki zapis zaproponowano w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, którego drugie czytanie odbędzie się na 93. posiedzeniu Sejmu. Zmiana ma zachęcić funkcjonariuszy PSP do dłuższego pozostawania w służbie. Chodzi przede wszystkim o strażaków, którzy podjęli służbę po 31 grudnia 2012 r. oraz tych, którzy mają ponad 20-letni okres służby. W projekcie zapisano, że tak jak do tej pory uposażenie zasadnicze będzie wzrastać o 2 proc. – po dwóch latach służby i dalej za każdy następny rok o 1 proc., aż do 20 proc. po 20 latach służby. Natomiast proponowane zmiany dotyczą okresu po 20 latach służby. Wnioskodawca chce, aby strażackie uposażenie rosło o 2 proc. za każde następne 2 lata powyżej 20 lat, aż do 32 proc. po 32 latach służby. Natomiast po 35 latach służby wysługa strażaka wyniesie 35 proc. uposażenia. W projekcie znalazły się też regulacje dotyczące zasad przyznawania strażakom PSP płatnego urlopu szkoleniowego związanego z egzaminami lub pracą dyplomową.

     Z informacją rządu o funkcjonowaniu centr i klubów integracji społecznej w latach 2012 – 2013 posłowie zapoznają się na obecnym posiedzeniu Sejmu. W dokumencie można znaleźć dane dotyczące m.in. liczby placówek, rodzajów oferowanych przez nie usług oraz wyników ich prac. Zgodnie z informacją, w 2013 r. w zajęciach odbywających się w 132 centrach integracji społecznej uczestniczyło 6,9 tys. osób.

     Centrala monitorowania systemu dozoru elektronicznego będzie prowadzona nadal przez Służbę Więzienną. Będzie to możliwe dzięki poselskiemu projektowi nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Sejm rozpatrzy tę propozycję w pierwszym czytaniu. Obecnie zadania dotyczące prowadzenia centrali monitorowania systemu dozoru elektronicznego (SDE) są realizowane przez Służbę Więzienną w odniesieniu do kary pozbawienia wolności. Zgodnie ze zmianami w Kodeksie karnym wykonawczym, które wejdą w życie 1 lipca 2015 r., w ramach SDE będą wykonywane także kary ograniczenia wolności. Służba Więzienna nie została wskazana wprost jako podmiot prowadzący centralę monitorowania SDE. Proponowana nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej doprecyzowuje tę kwestię.

     Na obecnym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się senackimi propozycjami zmian do nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Nowe przepisy ograniczają obowiązek finansowania oświetlenia dróg przez gminy, a koszty dzielą między gminy a zarządcę dróg krajowych, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych przejmie GDDKiA. W przypadku dróg krajowych poza terenem zabudowanym gminy będą pokrywać koszty ich oświetlenia wyłącznie w sytuacji, gdy są one przeznaczone do ruchu pieszych lub rowerów i wymagają odrębnego oświetlenia (np. ze względu na ścieżki rowerowe, chodniki). Przyjęte rozwiązania zmniejszą koszty gmin związane z finansowaniem oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków GDDKiA o ok. 100 mln zł rocznie.